Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zgłoszenia kandydatów do tytułu Zasłużony Człowiek Morza

 • kancelaria

Zgłaszanie kandydatów do tytułu „Zasłużonych Ludzi Morza”

do 31 marca 2019r.

Do 31 marca  można zgłaszać kandydatów do tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”. Tytuł nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem.

Wyboru kandydatów do tytułu  dokonuje powołana przez Wójta Gminy Kosakowo kapituła w składzie: Marszałek Województwa Pomorskiego, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Rektor Akademii Marynarki Wojennej, Przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej, Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Przedstawiciel Związku Miast i Gmin Morskich, Starosta Pucki, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, Wójt Gminy Kosakowo..

Poniżej Zasady honorowania tytułem „Zasłużony Człowiek Morza” oraz wzór wniosku.

 

=========================

 

Zasady honorowania tytułem

„Zasłużony Człowiek Morza”

(załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 maja 2018r).

§1

 1. Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza”, zwany dalej tytułem, nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie.
 2. Nadanie tytułu nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami wobec Gminy Kosakowo.
 3. Wraz z nadaniem tytułu następuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, gmina Kosakowo.

§2

 1. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem.
 2. Kandydaturę zgłasza się Wójtowi Gminy Kosakowo w formie wniosku wraz z uzasadnieniem, nie później niż do 31 marca.                                                                           §3

Kandydatów do tytułu wyłania Kapituła Zasłużonych Ludzi Morza, powołana przez Wójta Gminy Kosakowo.

§4

 1. Prace Kapituły polegają na opiniowaniu przez jej członków zgłoszonych wniosków, przesyłanych w każdym roku każdemu z członków przez Wójta Gminy Kosakowo niezwłocznie po upływie terminu do ich składania.
 2. Wskazując do nominacji kandydaturę, członek Kapituły przyznaje maksymalnie trzem wnioskom punkty w liczbie od 1-3.
 3. Członkowie Kapituły przekazują Wójtowi Gminy Kosakowo opinię, o jakiej mowa w pkt. 1, najpóźniej do 15 kwietnia. §5
 1. W roku nadaje się maksymalnie 3 tytuły.
 2. Tytuł nadaje się tym osobom wyłonionym przez Kapitułę, których zgłoszone kandydatury uzyskały największą liczbę punktów.
 3. Do nadania tytułu wymagana jest zgoda ustalonych spadkobierców kandydata. O braku zgody ustalonych spadkobierców na nominację do tytułu powiadamia się członków Kapituły.
 4. Z podsumowania punktów Kapituły Wójt sporządza protokół. Protokół przechowywany jest wraz z wnioskami przez okres 1 roku. Dokumentacja z postępowania jest dostępna dla członków Kapituły.
 5. Wynik z przeliczenia punktów jest wiążący.
 6. Wnioski nie zakwalifikowane w danym roku, mogą być opiniowane ponownie w latach następnych.
 7. Po upływie 5 lat od dnia złożenia wniosku, konieczne jest jego ponowienie.

§6

Wójt Gminy Kosakowo prowadzi księgę nadawanych tytułów.

§7

 1. Uroczystość nadawania tytułu oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie odbywa się corocznie w miesiącu czerwcu.
 2. Organizatorem uroczystości jest Wójt Gminy Kosakowo.
 3. Członkowie Kapituły uczestniczą w uroczystościach na prawach organizatora.

 

======================

 

                                                                                                                              załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2018

                                                                                                                              Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 maja 2018r.

 

Data wniosku ……………………                                                                                         

Wójt Gminy Kosakowo

 1. Żeromskiego 69

                                                                                  81-198   KOSAKOWO

WNIOSEK

O nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, gmina Kosakowo, woj. pomorskie.

 

I   Zgłaszający …………………………………………………………………………………………………………….

                                                             (organ władzy, administracji publicznej, osoba prawna)

 

II  Dane o osobie zgłaszanej do tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”

 1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………..
 2. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………
 3. Miejsce zamieszkania (lub dla osoby nieżyjącej adres ustalonych spadkobierców)

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

III Uzasadnienie  (maksymalnie 1,5 strony)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………

 podpis

upełnomocnionego przedstawiciela    

organu/ osoby prawnej składającego wniosek

                                                                                             

 

Informacja

 1. Tytuł nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie. Wnioski nie zakwalifikowane do tytułu, są opiniowane w latach następnych.
 2. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem, w terminie do 31 marca danego roku.
 3. Kandydatów do tytułu wyłania Kapituła Zasłużonych Ludzi Morza powoływana przez Wójta Gminy Kosakowo.
 4. W roku nadaje się do 3 tytułów.
 5. Uroczystość wmurowania tablic upamiętniających nadanie tytułu odbywa się corocznie w Rewie w miesiącu czerwcu.
 6. Wnioski nie zakwalifikowane w danym roku, mogą być opiniowane ponownie w latach  następnych. Po upływie 5 lat od

       dnia złożenia wniosku, konieczne jest jego ponowienie.

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter