Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

PLGR ogłosiło nabory

  • kancelaria

PLGR ogłosiło konkursy

Informujemy, że w dniu 11 marca 2019 r. Stowarzyszenie Północnokaszbuska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie ogłosiła konkursy o możliwości otrzymania dofinansowania na poniższe przedsięwzięcia.

Wnioski będzie można składać od 08.04.2019 r. do 06.05.2019 r. do godziny 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, budynek „MERK” koło Estrady Miejskiej we Władysławowie.

Poniżej przedstawiamy listę ogłoszonych konkursów przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, tj.:

1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w zapisach LSR na lata 2014–2020, czyli jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną.

2.4.1 Wspieranie budowy i promocji marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety

Kto może się ubiegać o wsparcie:

Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt 3 i §10 Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, czyli jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, które zawarło porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15 tel. 58 77 46 890; 722 224 585 e-mail: biuro@plgr.pl www.plgr.pl objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

2.2.3 Podejmowanie, wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

Kot może się ubiegać o wsparcie:

Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w zapisach LSR na lata 2014–2020, tj. osoba fizyczna posiadająca zameldowanie na obszarze PLGR (Powiat Pucki) zamierzająca uruchomić działalność gospodarczą lub mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), którego adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze objętym LSR, a w przypadku osoby prawnej jej siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR.

1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacniania tożsamości lokalnej

Kto może się ubiegać o wsparcie:

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem podanym poniżej:

http://plgr.pl/plgr/aktualne-nabory-wnioskow/aktualne-ogloszenia/

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter