Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Czyste powietrze konkurs Ogólnopolski

  • kancelaria

Krajowy Program Czyste Powietrze

         Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania lub pożyczki w zakresie modernizacji instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz poprawy efektywności energetycznej tych obiektów poprzez działania termomodernizacyjne dla budynków istniejących oraz nowobudowanych, zachęcamy do udziału w nowym, Krajowym Programie Czyste Powietrze

         O dotację i/lub pożyczkę lub dotacje z pożyczką będą mogły się ubiegać osoby fizyczne:

a) posiadające prawo własności lub będący współwłaścicielem budynku jednorodzinnego, (budynki istniejące)

oraz

b) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania (budynki nowobudowane)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE (możliwe do dofinansowania i/lub zaciągnięcia pożyczki):

Modernizacja systemów grzewczych polegająca na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła niskoemisyjne (warunki dla poszczególnych źródeł przedstawione w Wytycznych technicznych)

▪Możliwe do zainstalowania źródła:

  • węzły cieplne,
  • kotły gazowe kondensacyjne (gaz sieciowy lub zbiornikowy),
  • kotły na paliwa stałe (węgiel lub biomasa),
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe,
  • pompy ciepła.)

 Prace termomodernizacyjne w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych :

▪w przypadku gdy są zadaniem towarzyszącym wymianie źródła ciepła;

▪w przypadku gdy w obiekcie istnieje już źródło spełniające wymagania Programu (dla kotłów na paliwa stałe uznawane są źródła klasy 5), a obiekt uzyskał pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r.

Do prac termomodernizacyjnych zaliczamy:

  • ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, dachy, podłogi itp..)
  • ocieplenie przegród wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (stropy, ściany wewnętrzne)
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w tym bramy garażowe)

❑Montaż systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

❑Montaż instalacji OZE –fotowoltaika i kolektory słoneczne

❑Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

❑Przyłącza (ciepłownicze, gazowe, elektroenergetyczne) jako zadanie towarzyszące

❑Wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak:

▪audyt energetyczny budynku (opcjonalnie);

▪branżowa dokumentacja projektowa;

▪ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. (warunek: przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)*

Ważne informacje

➢Zadania mogą być realizowane zarówno w obiektach istniejących (oddanych do użytkowania) jak i nowobudowanych.

➢W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych rodzaj przedsięwzięć to:

❑wymiana źródła ciepła starej generacji opalanych paliwami stałymi (c.o. lub c.o. i c.w.u),

❑działania termomodernizacyjne

❑zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.

➢W przypadku nowobudowanych budynków do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła oraz instalacji OZE

➢Budynki nowobudowane muszą spełniać Warunki techniczne obowiązujące od dnia 31.12.2020r.

na jeden budynek może zostać złożony jeden wniosek o dofinansowanie

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od dochodu na osobę w rodzinne, osoby z niższymi dochodami będą mogły uzyskać wspracie nawet do 90% dofinansowania

Wnioski osób fizycznych będą przyjmowane i rozpatrywane bezpośrednio przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dla naszej Gminy i powiatu puckiego to  WFOŚiGW w Gdańsku u. ul. Rybaki Górne 8 80-861 Gdańsk.

Szczegółowe warunki, terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są określone zostanie w ogłoszeniu o naborze, będzie  zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz www.wfos.gdansk.pl

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia naboru wniosków, planowanego na poł. sierpień/wrzesień 2018r. Od połowy sierpnia do października przewidywane też są również szkolenia w gminach naszego województwa, dla potencjalnych wnioskodawców. Będziemy o tym informować w miarę uzyskiwanych informacji m.in. na stronach internetowych oraz w biuletynie. Wyżej przedstawione informacje mają charakter wstępny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie przed składaniem wniosków oraz dokonaniem inwestycji prosimy o upewnienie się co do zapisów warunków konkursu jak tylko zostanie ogłoszony. W szczególności, czy planowane do realizacji inwestycje mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych oraz spełniają parametry wymagane programem.

Więcej informacji:

https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ograniczenie-niskiej-emisji-na-pomorzu-nowe-konkursy-w-wfosigw-w-gdansku

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter