Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Dopisanie do Spisu Wyborców

  • kancelaria

Osoby pełnoletnie, które mieszkają w Gminie Kosakowo bez zameldowania, ale charakter ich zamieszkania jest stały, mogą się dopisać do spisu wyborców składając w Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Kosakowo (pok. Nr 5, tel. 58 660 43 14) „Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców”. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

 

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie Gminy Kosakowo konieczne jest złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, umowy o pracę, legitymacji studenckiej (szkolnej). Straż Gminna sprawdza na miejscu, czy dana osoba faktycznie zamieszkuje w gminie.

Ponadto należy podkreślić, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 k.c. w miejscu nie będącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy wyjaśni przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem i wykaże, że w tym nowym miejscu pobytu skupia się na stałe jej aktywność życiowa. Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

W załączeniu formularz wniosku o wpisanie do rejestru wraz z deklaracją. Wnioski można składać do 16 października 2018r.

WNIOSEK

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter