Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Łada Niva z wyposażenia Straży Gminnej w Kosakowie

  • kancelaria

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Łada Niva                 z wyposażenia Straży Gminnej w Kosakowie

1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, tel. 58 660 43 15, fax: 58 660 43 01, e-mail: sekretarz@kosakowo.pl , Informacji telefonicznej udzielają funkcjonariusze straży gminnej tel. 606 428 652, 696 486 517, 696 486 518.

2)  Przedmiot przetargu: Samochód Łada Niva 1,7, rok produkcji 2004, nr VIN XTA21214041755259, 60 KW, zasilany LPG, przebieg 115238 km.           

3) Tryb przetargu: pisemny przetarg ofertowy.

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie oferty w terminie do dnia 16.05.2018r. do godz. 15,30 w Biurze Obslugi Interesanta Urzędu Gminy w Kosakowie lub przesłanie jej w w/w terminie pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres Urząd Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo (z napisem: Przetarg – samochód).

5)  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu – oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby lub zamieszkania oferenta, numer PESEL lub NIP oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę ofertową,

– oświadczenie o treści: „Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu Łada Niva i akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu”

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Cena wywoławcza – 2.200 zł ( słownie zł: dwa tysiące dwieście zł).

7) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego – samochód można oglądać w dni robocze w godz. od 8 – 10 na placu przy Straży Gminnej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2 C (za biblioteką).

8). Termin zawarcia umowy sprzedaży: Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia i zawarciu umowy. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

9). Inne informacje: komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 18 maja 2018r. o godz. 9,00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

10). Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11). O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter