Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Nie palmy śmieci w piecach

  • kancelaria

W Polsce obowiązuje zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Wysokość kary na podstawie Kodeksu ds. wykroczeń wynosi od 20 zł do nawet 5 tys. zł . Pamiętajmy, że tym co palimy w domowym piecu, nie jest naszą prywatną sprawą, ponieważ  palenie śmieci jest wykroczeniem. Do pieca w gospodarstwie domowym powinno się używać  nic innego jak paliwa określonego przez producenta w warunkach jego użytkowania. Jeśli więc w instrukcji czytamy, że piec powinien być opalany drewnem z drzew liściastych, takie właśnie paliwo powinno do niego trafiać. Jeśli piec jest węglowy, opalać go należy węglem.

W piecu zakazuje się palenia między innymi: plastikowych butelek, pojemników i toreb, zużytych opon, odpadów z gumy i sztucznej skóry, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Spalanie odpadów prowadzi do znacznego zanieczyszczenia powietrza , które potem wdychamy. Dlatego specjaliści od ochrony środowiska apelują, by selekcjonować odpady, by mogły trafić tam, gdzie zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający ludziom i środowisku. Na przykład – do spalarni.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Kosakowo na podstawie art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13 ze zm.) upoważnił Straż Gminną do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w/w ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30),  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09 ze zm.) w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy Kosakowo, w tym uprawnień wymienionych w art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Informujemy, iż zgodnie  art. 379 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

            Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa powyżej.

Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych,  powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej Straż Gminna ma możliwość podjęcia sankcji karnych wynikających z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2016.1713 t.j. z dnia 2016.10.17 ze zm.).

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów należy kierować do Straży Gminnej w Kosakowie  tel. (58) 732-50-11, e-mail: strazgminna@kosakowo.pl lub do Urzędu Gminy Kosakowo. tel. (58) 660 43 06, e-mail: melioracje@kosakowo.pl

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter