Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Prace nad projektem Programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

  • kancelaria

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowywanym projektem Programu współpracy na 2019 rok Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo, w zakładce „Stowarzyszenia”, a także w załączeniu.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2018 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: sekretarz@kosakowo.pl,  natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Interesanta. Termin zgłaszania uwag – do 30 listopada 2018r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem!

Program współpracy na rok 2018

formularz_program_na_2019-rok

 

 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter