Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Wyniki badań na obecność metali ciężkich w Zatoce Puckiej

  • kancelaria

Informujemy Państwa, iż Wójt Gminy Kosakowo zwrócił się  do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie badań na obecność metali ciężkich  w solance odprowadzanej do Zatoki Puckiej z Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

W podsumowaniu przesłanych  wyników badań, realizowanych przez akredytowane laboratorium należące do Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku czytamy :  „…porównując otrzymane wartości stężeń badań pierwiastków (As,Cr, Cu,Ni,Pb, Zn, Cd, Hg) w pobranej próbce solanki z wartościami granicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dn. 16.12.2014r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. 2014poz.1800), stwierdzono, że stężenia wymienionych metali w badanej próbce były na bardzo niskim poziomie i nie przekroczyły dopuszczalnych wartości granicznych.

W badanej solance zaobserwowano lekko podwyższoną zawartość manganu (Mn), jednakże nie przekracza ona wartości tła hydrochemicznego wód podziemnych i jest dużo niższa od wartości toksycznych dla ryb.”

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wyniki wcześniej wykonanych w 2018 roku badań nie odbiegają w istotny sposób od przedstawionych w przesłanym opracowaniu.

 

 

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter