Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zebrania Wiejskie

  • kancelaria

W styczniu odbędą się na terenie Gminy Kosakowo konsultacje z mieszkańcami

celem określenia zmian w statutach sołectw

Zmiany w statutach sołectw mają  związek ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w wyniku których wydłużono kadencję rad gmin do lat 5 (były 4 lata). Chodzi o to, aby kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywała się z kadencją Rady Gminy, zgodnie z dotychczasowym zapisem w statutach, że wybory muszą się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada w takiej sytuacji obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w miesiącu styczniu 2019r. Poniżej podajemy Państwu Uchwałę Rady Gminy Kosakowo w tej sprawie oraz harmonogram zebrań wiejskich. 

Uchwała Nr III/10/2018

Rady Gminy Kosakowo

z dnia 6 grudnia 2018r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo celem określenia zmian w statutach sołectw

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIX/90/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanej następującej zmiany w statutach sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r:

1/ art. 5 pkt 3 otrzymuje treść:

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyborów, które muszą się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.”

2/ art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, na pierwszym Zebraniu Wiejskim, zwołanym przez Wójta po wyborach Sołtysa na 5 – letnią kadencję.”

§ 2

Jako rodzaj konsultacji ustala się zebrania wiejskie we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Kosakowo.

§ 3

W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy sołectw uprawnieni do głosowania.

§ 4

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia konsultacji w terminie do dnia 31 stycznia 2019.

§ 5

Uchwała podlega bezzwłocznemu opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej. 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          /-/ Andrzej Śliwiński

 

============================

ZEBRANIA WIEJSKIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami styczeń 2019r.

Zebrania Wiejskie zostały zwołane z inicjatywy Wójta Gminy oraz Sołtysów. W porządku zebrań znajdą się następujące sprawy:

1/ przeprowadzenie konsultacji  z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanej zmiany w statutach sołectw Gminy Kosakowo,

2/ konsultacje w sprawie zmian w kursowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy

3/ konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu na terenie Gminy,

4/ sprawy bieżące.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Wszystkie zebrania rozpoczynają  się o godzinie 18.00

SOŁECTWO DATA ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIEJSCE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Mechelinki 8 stycznia świetlica sołecka w Mechelinkach
Dębogórze Wybudowanie 9 stycznia świetlica sołecka w Dębogórzu Wybudowaniu
Rewa 10 stycznia Pensjonat „Rewa” 
Suchy Dwór 11 stycznia świetlica sołecka w Suchym Dworze
Kosakowo 14 stycznia Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

 w Kosakowie

Pierwoszyno 15 stycznia Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
Dębogórze 16 stycznia Dom Kaszubski w Dębogórzu
Mosty 17 stycznia Szkoła Podstawowa w Mostach
Kazimierz 18 stycznia świetlica sołecka w Kazimierzu
Pogórze 21 stycznia Szkoła Podstawowa w Pogórzu

===================================

Jednocześnie, odnosząc się do poprzednich konsultacji z mieszkańcami dotyczących wyboru sołtysa z wyłączeniem trybu wyborczego, gdy został zgłoszony tylko jeden kandydat  informujemy, że w dniu 10 października 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Gminy Kosakowo od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 roku w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego o stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Kosakowo dot. wyboru sołtysa. Orzeczenie jest prawomocne i nie przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.

Z rozstrzygnięcia wynika, że NSA podzielił stanowisko Sądu I instancji, jak i Wojewody Pomorskiego, zgodnie z którym zmiana trybu wyboru sołtysa narusza ustawowy obowiązek przeprowadzenia wyborów na sołtysa wynikający z art. 36 ust. 2 u.s.g., który nakazuje przeprowadzić wybory nawet w przypadku, gdy zarejestrowany zostanie jeden kandydat. W ocenie Sądu, wyłączenie trybu wyborczego (głosowania) dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy zezwala na to ustawa w sposób wyraźny jak np. w odniesieniu do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – art. 380 kodeksu wyborczego). Analogicznego wyłączenia nie przewiduje ustawa o samorządzie gminnym w stosunku do wyborów organu wykonawczego jakim jest w sołectwie sołtys.

Wybory sołtysów odbędą się  w lokalach wyborczych w każdym sołectwie w niedzielę 31 marca 2019r., a następnie na zebraniach wiejskich w okresie od dnia 2 do 12 kwietnia 2019r. mieszkańcy będą wybierać rady sołeckie.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter