Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Biuro Polityki Społecznej

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY- Program ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom (np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych).

Koordynatorem programu będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty.

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których jest troje i więcej dzieci. 

Beneficjentami programu są: 

 • Rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, bez ograniczeń wiekowych gdy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jednak na czas jego ważności. 
 • Rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka.
 • Dziecko, w tym dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
 • małoletniego – do ukończenia 18 roku życia,
 • pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
 • legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
 • umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w wieku powyżej 18 roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2   ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenia o pozostawaniu w tymczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica KDR będzie wydawana na czas nieokreślony chyba, że sąd odebrał im władze rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku dzieci czas na jaki zostanie wydana KDR uzależniony będzie od wieku, pozostawania w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowania nauki lub konieczności posiadania określonego stopnia niepełnosprawności. Po upływie w/w terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o wydanie KDR, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu. 

Gdzie składać wniosek o wydanie KDR

Karta Dużej Rodziny, wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 

Wnioski o wydanie KDR należy złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo w Referacie Biura Polityki Społecznej w godz. pracy urzędu gminy,  tel. kontaktowy 58 732-50-16.

WAŻNE

Członkowie rodzin wielodzietnych mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień – KDR podlega zwrotowi.

W przypadku niespełnienia warunków do przyznania KDR, rodzinie zostanie wydana decyzja administracyjna odmowna.

Dodatkowe informacje

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl w zakładce Biuro Polityki Społecznej – Ogłoszenia

Na stronie internetowej rodzina.gov.pl  zamieszczono wykaz uprawnień/zniżek przysługujących na podstawie programu.

W gminie Kosakowo z ulg KDR korzysta blisko 100 rodzin.