Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zarządzanie kryzysowe

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejawnych oraz inspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
kmdr por. Bogdan Kacprowicz
pok nr 209 II piętro, tel. 660-43-36, e-mail oc@kosakowo.pl
tel. 664 928 121

Podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.  

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania

Powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających pojęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instrukcje o sposobach wykonania takich działań.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zorganizowany w celu  – zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych i działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych – oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń.

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą środków masowego przekazu oraz systemów akustycznych, w tym syren alarmowych, których pracą sterują centrale alarmowe rozmieszczone w miastach i gminach. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach , z których uzyskuje się maksymalny

zasięg słyszalności na obszarach najbardziej zaludnionych.

W Gminie Kosakowo centrala i syrena alarmowa zamontowane są w budynku Urzędu Gminy. W br. planowana jest instalacja kolejnych dwóch syren w m. Rewa i Dębogórze.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.


WYKAZ KONTAKTÓW ZAMIESZCZONY W PLANIE  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DLA GMINY KOSAKOWO

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  WSPIERAJĄCE URZĄD GMINY KOSAKOWO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon, fax, e-mail

Zarządzający

1.

Urząd Gminy Kosakowo

Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69

tel.: 58  660-43-00
fax: 58  660-43-01
e-mail:
sekretariat@kosakowo.pl

Jerzy Włudzik
696-486-521

2.

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych PEKO

Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

tel.: 58 625-47-47
e-mail
pukpeko@op.pl

Zdzisław Jaroni
605-049-585

3.

Straż Gminna

Kosakowo,
ul. Fiołkowa 7B

tel.: 58 732-50-11

Wojciech Krupiński
606-428-652

4.

Ochotnicza Straż Pożarna

Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

tel.: 998
58 679-13-15

Michal Kulig
696-486-515

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Mosty,
ul. Szkolna 16

tel.: 58 679-13-21
fax: 58 679-11-82
e-mail: spmosty@wp.pl

Dyrektor
Anna Szymborska

6.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Dębogórze,
ul. Pomorska 17

tel.: 58 679-13-25

Dyrektor
Halina Foltynowicz

7.

Gimnazjum
w Kosakowie

Kosakowo,
ul. Wiejska 11

tel.: 58 679-23-90

Dyrektor
Marzena Korzeniewska

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – POWIAT I GMINY

Nazwisko i imię
Stanowisko

Numery telefonów:

Służbowy

Komórka

Prywatny

Starostwo Powiatowe w Pucku  ,     ul. Orzeszkowej 5,    84-100 PUCK                 sekretariat@starostwo.puck.pl

Jarosław Białk
Starosta
Szef PZZK w Pucku

58 673-42-02

 

602-460-535

 

Tomasz HERRMANN
Wicestarosta

58 673-42-02

604-215-691

58 673-49-55

Janusz ŁĘGOWSKI
Sekretarz

58 673-42-02

661-489-000

 

Jan  MUŻA
Naczelnik Wydziału Zarz. Kryz. i Spraw Obronnych
Z-ca Szfa PZZK w Pucku

58 673-38-37

607-266-106

58 674-09-02

Jan DZIADOŃ
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych

58 673-49-73

504-311-386

58 629-70-52

Urząd Miasta Puck    ul. 1 Maja 13,   84-100 PUCK              
umpuck.sekretariat@poczta.onet.pl

Hanna PRUCHNIEWSKA
Burmistrz

58 673-27-32
58 673-05-00

695-604-234

 

Lucyna CHMIELIŃSKA
Zastępca Burmistrza

58 673-27-32
58 673-05-00

605-355-154

 

Henryk HEBEL
Inspektor ds. Obrony Cywilnej

58 673-05-27
fax 58 673-05-27

606-247-021

58 774-32-32

Agnieszka SIEBERT
Sekretarz

58 673-05-16

695-604-139

 

Piotr BAJDA
K-t Straży Miejskiej

58 673-22-37

695-604-138

 

Urząd Miasta Władysławowo    ul. Gen. Hallera 19,     84-120  WŁADYSŁAWOWO           um@wladyslawowo.pl

Roman KURZEL
Burmistrz

58 674-54-20

503-143-717

 

Kamil PACH
Zastępca Burmistrza

58 674-54-20

730-383-100

 

Jerzy  PSZCZÓŁKA
Inspektor ds OC

58 674 -54-52
fax 58674-54-52

501-960-114

 

Małgorzata NIEMIRSKA-THIL
Sekretarz

58 674-54-00

665-264-120

 

Jarosław MACH
K-t Straży Miejskiej

58 674-54-44

666-059-507

 

Urząd Miasta Jastarnia    ul. Portowa 24,   84-140 JASTARNIA      
jas_bor@poczta.onet.pl

Tyberiusz NARKOWICZ
Burmistrz

58 675-19-99

604-556-128

58 675-37-65

Jacek ŚWIDZIŃSKI
Zastępca Burmistrza

58 675-19-19

502-361-268

58 675-23-26

Bartosz MUDLAF
Inspektor ds.ZKiOC

58 675-19-16

602-395-282

 

Wojciech ZABORSKI
K-dt Straży Miejskiej

58 675-19-16

502-361-634

 

Urząd Miasta Hel     ul. Wiejska 50,     84-150 HEL
ratusz@hel-miasto.pl

Klemens KOCHNKE
Burmistrz

58 677-72-60

668-116-697

58 675-03-52

Jarosław PAŁKOWSKI
Zastępca Burmistrza

58 677-72-61

606-695-483

58 675-01-79

Bronisław MACIEJEWSKI
Szef Miejskiego ZespołuReagowania

58 677-72-48
fax  58 677 72 77

697-610-273

58 675-03-87

Marek DYKTA
Sekretarz

58 677 -72-41

600-248-546

 

Czesław BUBIENKO
K-dt Straży Miejskiej

58 677-72-40

694-901-166

 

Urząd Gminy Puck    ul. 10 Lutego 29,    84-100 PUCK
ugpuck@onet.pl

Tadeusz PUSZKARCZUK
Wójt

58 673-20-96

606-341-269

58 673-27-44

Jerzy TKACZYK
Zastępca Wójta

58 673-20-96

606-341-219

58 673-87-66

Maria STENZEL
Sekretarz

58 673-20-96

 

 

Tadeusz  ŁEPKOWSKI
Inspektor ds. ZarządzaniaKryzysowego i OC

58 673-56-31
fax 58 673 56 31

796-501-234

 

Urząd Gminy Krokowa     ul. Żarnowiecka 29,    84-110 Krokowa
krokowa@krokowa.pl

Henryk DOERING
Wójt

58  675 41 00
fax 58 675-41-01

58 675 41 27

601-665-535

58 673-50-40

Grzegorz ŻACZEK
Zastępca Wójta

602-460-535

 

Józef MIOTK
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

606-320-612

 

Urząd Gminy Kosakowo        ul. Żeromskiego 69,       81-198 KOSAKOWO
kosakowo@zgwrp.org.pl

Jerzy WŁUDZIK
Wójt

58 660-43-05

696-486-521

58 679-13-18

Marcin MAJEK
Zastępca Wójta

58 660-43-10

696-486-520

507-140-692

Bogdan  KACPROWICZ
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

58 660-43-36
fax 58 660 43  01

664-928-121

695-383-588

    

WYKAZ  SŁUŻB, INSTYTUCJI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW BIORĄCYCH  UDZIAŁ W ZAPOBIEGANIU I USUWANIU SKUTKÓW ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ W SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH

Lp.

Nazwa jednostki współdziałającej

Adres

Nr tel.

Przepisy prawne / podpisane porozumienia / zawarte umowy

1

Ochotnicza Straż Pożarna

81-198 Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

998
58 679-13-15

  • art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 );

 

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO

81-198 Kosakowo
ul. Chrzanowskiego 44

58-625-47-47

 

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kosakowie

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 55

58 679-13-23

– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn.  18. 04. 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  ( Dz.  U  Nr  62  poz. 558 )

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach

81- 198 Mosty
ul. Szkolna 16

58 679-13-21

– jest to  jednostka budżetowo – organizacyjna

5

Nadleśnictwo Wejherowo

84 – 200 Wejherowo ul. Sobieskiego 247b

 

58 672 98 01;      k.606 675 354

  – art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r.
o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62          
poz. 558 )

6

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pucku

84-100 Puck
ul. Armii WP 16

58 673 03 41
507 159 482

– protokół  uzgodnień pomiędzy wójtem
a z-cą Powiatowego Inspektora
– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn. 18. 04. 2002  r. o stanie klęski  żywiołowej  ( Dz. U. Nr  62 poz. 558 )

7

Komenda Powiatowa PSP
w Pucku

84 – 100 Puck
ul. Mestwina 11

 

998;
58 673 04 50;
f. 58 763 27 97

    – protokół uzgodnień pomiędzy wójtem , a Komendantem KP PSP .;

-art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r.           o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62         poz. 558 )

8

Dyżurny Centrum       Powiadamia  Ratunkowego
KP PSP

998;  999;
k. 112

9

Komenda Powiatowa Policji
w Pucku

84 – 100 Puck
ul. Dworcowa 5

997;
58 674-52-20,22
k. 112,

 – protokół uzgodnień pomiędzy wójtem  a Komendantem Komisariatu Policji  .;

– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn.  18.  04.  2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62   poz. 558 )

10

Komisariat Policji
Kosakowo

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 63

997;
58 679-13-97

11

Obrona Cywilna
Gminy
Kosakowo

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 69

58 660-43-36
664-928-121

Art.  143  ust.  3 i art. 148 ust.1 ustawy  z  dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. z   2002 r. Nr 21, poz. 205, z  późn. zm.).

12

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Pucku

84-100 Puck  
ul. Wejherowska 38

58 673 10 90
58 673 06 86

– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn. 18. 04. 2002  r. o stanie klęski  żywiołowej  ( Dz. U. Nr  62 poz. 558 )

13

ENERGA
Gdańska Kampania Energetyczna S.A.

 

tel. alarmowy – 991
sms o treści
AWARIA-3991

  •  art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 );

14

ANTEX-
Usługi elektryczne

81-198 Mosty
ul. Kasztanowa 2

501-363-031

– umowa pomiędzy Gminą Kosakowo ,a firmą ANTEX

15

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

80-807 Gdańsk
ul. Pohulanka 2

58 301 62 67-68

–  Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ),
–   Ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 poz. 558)

16

Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa  Powiatowego
w Pucku

84 – 100 Puck
ul. Kolejowa 7B

58 673 38 37

  • Ustawa z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 ),
  • Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590).

17

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – Gdańsk

80 – 810 Gdańsk
ul. Okopowa 21 / 27

58 302 32 32
58 305 89 68;
58 307 72 04;

  • Ustawa z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 ),
  • Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 ).