Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zarządzanie kryzysowe

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejwawnych oraz inspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
kmdr por. Bogdan Kacprowicz
pok nr 209 II piętro, tel. 660-43-36, e-mail oc@kosakowo.pl
tel. 664 928 121

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINA KOSAKOWO 2017 [POBIERZ]

Podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.  

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania

Powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających pojęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instrukcje o sposobach wykonania takich działań.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zorganizowany w celu  – zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych i działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych – oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń.

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą środków masowego przekazu oraz systemów akustycznych, w tym syren alarmowych, których pracą sterują centrale alarmowe rozmieszczone w miastach i gminach. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach , z których uzyskuje się maksymalny

zasięg słyszalności na obszarach najbardziej zaludnionych.

W Gminie Kosakowo centrala i syrena alarmowa zamontowane są w budynku Urzędu Gminy. W br. planowana jest instalacja kolejnych dwóch syren w m. Rewa i Dębogórze.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.