Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Projekty

Pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych zajmuje się pracownik Biura Realizacji Projektów:

Dominika Grymajło 58 660 43 03, uefundusze@kosakowo.plBudowa amfiteatru Letniego w Rewie z zagospodarowaniem terenu – etap I”, w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie otrzymał projekt Budowa amfiteatru Letniego w Rewie z zagospodarowaniem terenu – etap I”, w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,

 W ramach tego etapu zostanie uporządkowany i wyposażony w ciągi komunikacyjne oraz małą architekturę i tablice edukacyjne teren wokół planowanego w przyszłości amfiteatru w Rewie. Zadanie to przyczyni się do stworzenia ogólnodostępnego obszaru rekreacyjnego, co przyczyni się zgodnie z założeniami LSR do zmniejszenia antropopresji na obszary przyrodniczo cenne.

 Termin zakończenia projektu planowany do końca roku 2018 r., przyznane dofinansowanie w wysokości do ok. 300 000 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 16.04. 2018 r.


Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie  uzyskał  projekt  Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

W ramach którego zostanie uporządkowany i zagospodarowany teren w pobliżu świetlicy. Powstanie Skansen Mechelinki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący morskie i rybackie dziedzictwo Mechelinek, przyczyniając się zgodnie z założeniami LSR do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego.

Termin zakończenia projektu planowany do końca roku 2018 r., przyznane dofinansowanie w wysokości do ok. 300 000 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 16.04. 2018 r.


Dofinansowanie wymiany pieców oraz modernizacji źródeł energii cieplnej  

W trosce o ochronę powietrza  Gmina Kosakowo, rozważna wystąpienie z wnioskiem (zbiorczym) o dofinansowanie do WFOSIGW  w Gdańsku na podstawie indywidualnych wniosków mieszkańców.

Nabór wniosków od mieszkańców w terminie do 16.04.2018 r.  

 

Więcej informacji na: http://gminakosakowo.pl/aktualnosci/dofinansowanie-wymiany-piecow-oraz-modernizacji-zrodel-energii-cieplnej/


„Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości  Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.”

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się wniosek Gminy Kosakowo z zakresu rozbudowy infrastruktury żeglarskiej

W ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.

Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek a także stworzenie zaplecza sanitarnego oraz organizacyjnego przystani do obsługi ruchu na pomoście cumowniczym. Planujemy  roboty budowlane i modernizacyjne. W skład zadania wchodzi również oznakowanie i promocja inwestycji.

Wójt Jerzy Włudzik podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu, na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych tj. do kwoty 1,4 mln zł.

W wyniku realizacji projektu powstaną: zaplecze organizacyjno-socjalne przystani żeglarskiej (tzw. bosmanat) oraz zostanie przedłużony istniejący pomost cumowniczy, celem zwiększenia ilości korzystających jednostek.

Planowany termin realizacji to 2018-2019 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego” Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie


Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Puck.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się Wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów puckiego i wejherowskiego, gdzie Gmina Kosakowo jest jednym z partnerów.
Gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck.
W ramach planowanych działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” została podpisana przez Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Ten projekt partnerski konsoliduje głównie działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partnerów, obok gmin: Choczewo, Miasto Hel, Gm. Jastarnia, Krokowa, Miasto Pucki jest Gmina Kosakowo. O łącznej wartości 14,8 mln zł (9,3 mln dofinansowania). Na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 63,70% kosztów kwalifikowalnych tj. ok. 800 tys. zł w zakresie połączenia projektowanych odcinków – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, która wpisując się w program o zasięgu województwa zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą M. Gdynia i Puck.

Planowany termin realizacji: 2018 – 2020 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie


Mała Publikacja

Kolejny projekt Gminy Kosakowo uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Operacja pn.: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” uzyska dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.

Umowa o dofinansowanie została podpisania dn. 16.01. 2018 r. Termin zakończenia planowany na czerwiec 2018 r.

Realizacja projektu przyczyni się do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego poprzez przygotowanie i dystrybucję publikacji.


Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskało dofinansowanie w kwocie do 3 000 000 zł.

Termin realizacji zadania to 31.12.2017 r.


Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Zakres: Przystań rybacka składa się z części lądowej i morskiej.  W skład części lądowej wchodzą: budynek warsztatu łodziowego z zapleczem socjalnym, 10 boksów rybackich zlokalizowanych w 5-u budynkach oraz budynek hali sprzedaży ryb wraz z chłodnią i wytwórnią lodu oraz plac manewrowo-składowy. W części morskiej znajdują się pomost żelbetowy o długości z pokładem drewnianym, posadowiony na palach. Jest tu także pomost cumowniczy o konstrukcji stalowej o wraz z wyposażeniem: połączony z pomostem żelbetowym, z urządzeniem do transportu skrzyń.

Zadanie zakończono: w 2015r.

Dofinansowanie unijne do100% kosztów kwalifikowalnych,

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

UE


Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich

Cel: poprawa bezpieczeństwa oraz higieny pracy rybaków korzystających z mirskiej przystani rybackiej w Mechelinkach poprzez montaż dalby stalowej, 5 szt. wciągarek i 10 szt. rolek.

Źródło finansowania:   Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

UE


Kompleks Sportowy  w Kosakowie

Ministerstwo Sportu dofinansowało część sportową Gimnazjum.

Hala sportowa pokryta jest charakterystycznym dachem łukowym, funkcjonuje w niej boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Przewidziano też możliwość podziału boiska trzema kotarami na trzy mniejsze, każde ze składaną tablicą do gry w koszykówkę. Hala wyposażona jest w trybuny rzędowe, z możliwością złożenia są przewidziane na ok. 200 osób.

Pływalnia z sześcioma torami pływackimi wraz z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców gminy. Powstanie również boisko terenowe typu Orlik, z bieżnią o czterech torach na 100 metrów, skocznią w dal i wzwyż oraz torem do pchnięcia kulą. dofinansowanie


Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze

Cel projektu: poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi i ich aktywizacja w miejscowościach: Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wbudowywanie, Suchy Dwór poprzez modernizację przestrzeni publicznej polegającą na zorganizowania ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych, tzw. outdoor fitness.

Zakres: : w ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu 4 zestawów zewnętrznej rekreacji ruchowej (otudoor fitness), zawierających następujące urządzenia: wyciąg górny, Twister-wahadło, wioślarz, biegacz oraz orbitrek, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie –placach z kostki.

Zadanie zakończono: połowa 2015r.

Dofinansowanie unijne do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj.87 342zł.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”


Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo w ramach rozbudowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach.

Zakres: w ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy:

 • ciąg pieszy,
 • amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny,
 • podest i schody na plażę,
 • oświetlenie terenu,
 • zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Planowany termin zakończenia zadania: druga połowa 2015r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dofinansowanie unijne do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 1 500 000 zł.


Wyposażenie świetlicy  w Suchym Dworze dofinansowane z Unii

Świetlica w Suchym Dworze, została wyposażona w ramach realizacji projektu pn.: Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w Suchym Dworze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi, osi 4 Leader.  Dofinansowanie wyniosło 80 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: aktywizacja społeczna oraz poprawa życia mieszkańców  – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, sprzyjających integracji kulturalnej oraz kontaktom społecznym poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej o charakterze regionalnym.

Świetlica ma charakter regionalny, tzn. nastawiony na kultywowanie i promocję tradycji i kultury kaszubskiej. Jako jedyna ze świetlic w Gminie Kosakowo posiada pracownię rękodzieła – zaplecze działań twórczych. Rozwiązanie to było przyczyną sukcesu projektu w konkursie.

W ramach niniejszego zadania dokonano zakupu i montażu wyposażenia w nowo wybudowanej świetlicy w Suchym Dworze zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz: wyposażenie pomieszczeń świetlicy, zaplecza zajęć twórczych – pracownia rękodzieła, szatni oraz zaplecza kuchennego, magazynowego oraz sanitarno-porządkowego.

Serdecznie zapraszamy do nowej świetlicy sołeckiej.


Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii

Boisko sołeckie w Dębogórzu zostało doposażone w zestaw siłowni zewnętrznej, tzw. outdoor fitenss, dzięki realizacji projektu pn:. Mała rewitalizacja –doposażenie boisko sołeckiego w urządzenia do rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness. Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dofinansowanie wyniosło 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy Kosakowo oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprze doposażenia znajdującego się w otoczeniu stawu w Dębogórzu boiska sołeckiego w urządzenia siłowi zewnętrznej  -outdoor fitness.

W ramach tej inwestycji dokonano zakupu i montażu zestawu otudoor fitness: zawierającego następujące urządzenia: biegacz, wioślarz, orbitrek, twister, wahadło oraz siedziska, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie.  

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na nowym obiekcie.


Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Cel projektu: poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo poprzez rozbudowę Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Zakres: 

W ramach projektu planujemy następujące prace:

 • zagospodarowanie terenu,
 • budowa nawierzchni utwardzonych,
 • oświetlenie terenu,
 • mała architektura (ławki, kosze, przystanek autobusowy, sprzęt sportowy – outdoor fitness) oraz altana, rampy, pergole,
 • zagospodarowanie terenów zielonych przez nasadzenia drzew, krzewów oraz trawy.

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2013 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Planowana wartość zadania:  1546 876,16 w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 650 000 zł

Operacja „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


„Uczeń – najlepsza inwestycja”

Po feriach zimowych ruszył kolejny etap Projektu pn. „Uczeń – najlepsza inwestycja”, skierowany do uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych w Dębogórzu i Pogórzu. Dzieci biorą udział w pozaszkolnych zajęciach z matematyki, przyrody, naukowo-technicznych i sportowych oraz z języka angielskiego. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się także warsztaty naukowo-techniczne zorganizowane w formie atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych. Dotychczas dzieci zwiedziły wystawę zwierząt egzotycznych i helskie fokarium oraz odbyły warsztaty z zakresu ekologicznego gospodarowania odpadami i uzdatniania wody. W najbliższym czasie planuje się także wizytę w gdańskim zoo, w gdyńskim oceanarium, wycieczkę nad Kanał Elbląski i do obu trójmiejskich parków naukowo-technologicznych oraz warsztaty astronomiczne i z robotyki. Kiedy tylko zima opuści nas na dobre, dzieci ruszą z leśniczym na piesze wycieczki po lesie, by pod okiem eksperta odkrywać tajniki polskiej przyrody.

W całym okresie realizacji tj. od listopada 2011r. do lutego 2014r. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 300 uczniów obu szkół. Na bieżąco ze środków unijnych obie placówki doposażane są w pomoce dydaktyczne, które pozwalają na prowadzenie zajęć edukacyjnych w sposób atrakcyjny i zachęcający do nauki nawet najbardziej opornych. W ramach Projektu zakupiono na potrzeby obu jednostek zaawansowane technologicznie tablice multimedialne z oprogramowaniem, które stanowią nowoczesne narzędzie pracy w szkole. W zeszłym tygodniu ze środków Projektu zorganizowano szkolenie z zaawansowanej obsługi tychże tablic , co pozwoli nauczycielom na wykorzystanie wszystkich możliwości tych urządzeń, czym z pewnością uatrakcyjnią ofertę edukacyjną gminnej szkoły.

Projekt „Uczeń – najlepsza inwestycja” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


„Staw integruje – zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno

 Cel projektu: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie rekreacji oraz integracji społecznej przez zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej ( w tym outdoor fitness).

Zakres: W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzeń społeczna sprzyjająca rekreacji, podnosząca estetykę miejscowości. Współgrająca i uzupełniająca pozostałe elementy miejscowości, w sąsiedztwie skwerku oraz otoczenia Gminnego Domu Kultury.

Na projekt składają się: uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pierwoszynie, wykonanie nasadzeń, krzewów i roślin zielonych, urządzenie trawników, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu ( m.in. ławki, kosze na śmieci) oraz montaż zestawu outdoor fitness, tj. zestawu do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.

W ramach projektu planujemy następujące prace:

 •  prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu,
 • gospodarowanie zielenią (m.in. nasadzenia roślinne, krzewy, trawniki),
 •  przygotowywanie chodników i ścieżek
 • oświetlenie terenu,
 •  elementy wyposażenia terenu ( m.in. ławki, kosze na śmieci, barierki zabezpieczające
 • zestaw OUTDOOR FITNESS (zakup i montaż na utwardzonym terenie)

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2013 r.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Planowana wartość zadania: 244 506,97 w tym dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 99 393,00

Zaawansowanie zadania:

Koniec 2012 r. – podpisanie umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego.

I Kwartał 2013 r. –  postępowania przetargowe na projekt wykonawczy.


Instrumenty z Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury przyznało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne. Celem projektu jest zakup klasycznych instrumentów muzycznych oraz propagowanie wykorzystania do działań kulturalnych Gminy Kosakowo. Projekt zrealizowano do końca r. 2012.

Rewitalizacja Zabytkowej Alei  Lipowej w Mostach

Cel projektu: Stworzenie obszaru służącego rekreacji i integracji społecznej w miejscu o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Mosty poprzez realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej w Mostach”.

Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej zlokalizowanej w Mostach. Aleja, pochodząca z XVIII w wyniku realizacji projektu stanie się miejscem rekreacji i integracji społecznej mieszkańców. Poprawi się jej stan techniczny i estetyka otoczenia. Będzie doskonale uzupełniać strefę rekreacyjną, łącząc się z przylegającym, wcześniej urządzonym skwerem w Mostach.

Zakres: (zgodnie z programem określonym w dokumentacji):

 •  gospodarowanie zielenią i drzewostanem,
 •  przygotowywanie podbudów i wykonanie nawierzchni brukowych,
 • oświetlenie terenu, 
 •  elementy wyposażenia terenu i małej architektury,
 •  pomocnicze prace rozbiórkowe elementów,

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

          

Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej w Mostachwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 „Pakiet Startowy – Program Rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2.edycja

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cel Projektu: wsparcie edukacyjne dla dzieci zdolnych oraz tych, którym przyswajanie wiedzy zgodnie z programem nauczania sprawia trudności; zainteresowanie uczniów nauką poprzez wykorzystanie zakupionych zestawów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych, pobudzenie w nich chęci do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz podniesienie ich samooceny.

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych z zakresu:

 • matematyki
 • nauki-techniki
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • świadomości i ekspresji kulturalnej (w ramach której prowadzi się warsztaty taneczne i artysyczno – manualne)

W każdej ze szkól utworzono pięć  grup przedmiotowych z podziałem na poziom wiedzy (dodatkowa, wyrównawcza). Liczebność grup jest niewielka co umożliwia dobry kontakt na poziomie nauczyciel – uczeń.   Notuje się wysoką frekwencję na wszystkich zajęciach.

Uczestnikami Projektu są uczniowie klas V szkół podstawowych w Pogórzu, Dębogórzu, Mostach oraz uczniowie II klasy gimnazjum  w Mostach.

W przedsięwzięciu planowany jest udział 330 uczniów.

W ramach Projektu na potrzeby szkół zakupiono:

 • 4 zestawy sprzętu multimedialnego – w skład którego wchodzą wysokiej jakości tablice interaktywne wraz z projektorami, notebookami oraz oprogramowaniem. 
 • pomoce dydaktycznych dla uczniów oraz nauczycieli do których min. należą programy tematyczne do obsługi tablic, multimedia komputerowe, materiały dydaktyczne, słowniki językowe, atlasy, makiety, gry edukacyjne, itp Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   Odpocznijmy razem – kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierowszyno

  Cel projektu: Stworzenie przestrzeni publicznej – obszarów zieleni służących rekreacji, wypoczynkowi i integracji społeczne poprzez stworzenie miejsc o szczególnym znaczeniu w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno.

  Zakres: W wyniku realizacji projektu powstały w tych miejscowościach dwa skwerki – miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców w każdym wieku. Na projekt składały się: uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu.

  Wartość projektu: 554 493,82 zł

  Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

  Pierwoszyno:

  Mosty:


   

  TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB – budowa/ przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego

  Cel projektu: W wyniku realizacji projektu wzrośnie wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju turystyki poprzez wzbogacenie i podniesienie jakości oferty turystycznej w powiecie puckim i wejherowskim.

  Partnerzy: miasto Puck, gmina Puck, gmina Kosakowo,  miasto Wejherowo, gmina Wejherowo, gmina Gniewino, gmina Krokowa

  Zakres:  stworzenie 136,715 km spójnego szlaku rowerowego przez miasto Puck, gminę Puck, gminę Kosakowo, miasto Wejherowo, gminę Wejherowo, gminę Gniewino, gminę Krokowa.

  Wartość projektu: 17 986 983,99 zł

  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego


   

  EKO-SZKOŁA – Termomodernizacja szkół w powiecie puckim.

  Cel projektu: cel główny działania a dotyczący poprawy efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zwiększenie sprawności wytwarzania energii oraz zmniejszenie strat przy dystrybucji energii.

  Partnerzy: miasto Puck, gmina Puck, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, miasto Władysławowo, powiat Pucki.

  Zakres:  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja ośmiu szkół powiatu puckiego o powierzchni 26 651,67 m

  Wartość projektu: 7 298 335,18

  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego   

  Lokalna Grupa Działania Małe Morze

  Cel projektu: Misja LGD, zdefiniowana w oparciu o wizję obszaru „Małego Morza”, stanowi swoiste „credo” działania LGD Małe Morze. Definiuje jednocześnie filozofię działania LGD, wskazując na wartości i założenia, którymi kieruje się ta organizacja, realizując założoną strategię działania. W procesie tworzenia strategii, opierając się o przeprowadzone analizy i konsultacje, zdefiniowano następującą misję LGD Małe Morze na lata 2009-2015:

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze tworzy warunki rozwoju gospodarczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji społeczności lokalnej.

  Działania LGD prowadzone będą zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o zrównoważone wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru oraz dziedzictwo kulturowe Kaszub Północnych. Misja ta wskazuje sposób, w jaki LGD Małe Morze planuje działać w celu realizacji założeń wizji obszaru w okresie realizacji strategii. Podkreśla również znaczenie dokumentu LSR jako podstawowej wytycznej do działania. Mocno zaakcentowane jest również na poziomie misji znaczenie podejścia opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju, oraz rola turystyki i rekreacji dla gospodarki regionu. Misja akcentuje również istotną rolę, jaką dla mieszkańców regionu pełni kultura kaszubska, zarówno materialna, jak i niematerialna. W oparciu o tak sformułowaną wizję i misję określone zostały cele ogólne i szczegółowe strategii, jak również poszczególne przedsięwzięcia zakładane do realizacji w latach 2009-2015 oraz lokalne kryteria oceny i wyboru operacji przez LGD.

  Partnerzy: gmina Puck, gmina Kosakowo, miasto Hel, miasto Jastarnia, organizację pozarządowe, przedsiębiorcy

  Zakres:  Projekt obejmuje swym zakresem mieszkańców powiatu puckiego.

  Wartość projektu: 5 666 864 zł

  Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


   

  Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo

  Cel projektu: Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym (tj. 3-5 lat) na obszarze gminy Kosakowo i rozwój już od najmłodszych lat umiejętności językowych, matematycznych, poprzez utworzenie alternatywnego ośrodka edukacji przedszkolnej o innowacyjnym charakterze, które przyczyni się do podwyższenia efektywności nauczania i spowoduje szybkie wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich.

  Zakres:  Projekt obejmuje swym zakresem  dzieci z gminy Kosakowo

  Wartość projektu: 861 790,00 zł

  Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

   

   


   

  Pakiet Startowy – program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo

  Cel projektu: Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych i naukowo-technicznych), które odbywać się będą na terenie gminy Kosakowo. Projekt przewiduje wzmocnienie znaczenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania poprzez nowoczesną ofertę szkoleniową wykraczającą poza standardowy program nauczania.

  Zakres: Projekt obejmuje swym zakresem dzieci z gminy Kosakowo

  Wartość projektu: 388 185,00 zł

  Źródło finansowania: : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.


  Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie

  Przedmiotem projektu jest wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie poprzez zakup m.in: wyposażenia gabinetów metodycznych, zaplecza estradowego, systemu nagłośnienia Sali widowiskowej, systemu oświetlenia scenicznego, zestawu kinowo -konferencyjnego, pętli indukcyjnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa konkursy: Bajka w piosence dziecięcej i Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa. Celem projektu jest zapewnienie warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

  Zakres:  Miejscowość Pierwoszyno

  Wartość projektu: 400 000,00 zł

  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju w ramach  Regionalnego  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013


  Budowa płyty boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w Kosakowie

  Cel projektu: Przedmiotem projektu realizowanego przy czynnym poparciu społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych, jest budowa boiska w Kosakowie, obejmująca wykonanie nawierzchni boiska z trawy

  syntetycznej oraz zrealizowanie Turnieju Kaszubskiego. Celem projektu jest zapewnienie warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych.

  Zakres:  Miejscowość Kosakowo

  Wartość projektu: 395 848,52 zł

  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa  Pomorskiego


  Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzu

  Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej dla wzmocnienia struktur na obszarach poza dużymi miastami. W ramach projektu przygotowana została niezbędna dokumentacja

  techniczna, wybudowana i wyposażona zostanie w Dębogórzu sala gimnastyczna z zapleczem, zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu (prace prowadzone pod nadzorem inwestorskim) oraz przeprowadzona zostanie kampania promująca projekt. Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy dostępu do wysokiej jakości oferty sportowo- rekreacyjnej.

  Zakres: Miejscowość Dębogórze

  Wartość projektu: 3 581 144,39 zł

  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego


  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH GMIN WIEJSKICH POŁOŻONYCH NA ZATOKĄ PUCKĄ

  Lokalna Grupa Działania Małe Morze – utworzona z inicjatywy Wójta Gminy Kosakowo
  oraz Wójta Gminy Puck decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego została wybrana do realizacji „Lokalnej Strategii Rozwoju Kaszubskich gmin wiejskich położonych nad Zatoką Pucką”.

  W latach 2009-2013 na terenie Gminy Puck i Gminy Kosakowo zrealizowane zostaną projekty złożone w szczególności przez samorządy, organizację pozarządowe, przedsiębiorców, rolników.

  Szczegóły dotyczące działalności LGD oraz planowanych naborów wniosków można znaleźć na stronie www.lgd-malemorze.pl lub pod nr telefonu 0 58 660 43 03.