Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Pliki do pobrania

Wnioski

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na utylizację odpadów azbestowych.

Wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

ROLNICTWO

Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawie rolnej i płodach rolnych

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym 

DROGI

Wniosek o uzgodnienie projektu dokumentacji technicznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdu

Wniosek – dysponowanie terenem pasa drogowego (na etapie projektu)

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w przypadku awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogowym

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i pozostawienia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym ( wykonawca)

Wniosek na zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wniosek o udostępnienie powierzchni słupów ogłoszeniowych

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących odprowadzenia wód opadowych

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego dotyczącego odprowadzenia wód opadowych

Programy, plany, raporty

Program ochrony środowiska dla gminy Kosakowo 2016-2019

Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo za lata 2015 – 2016

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo

Program usuwania azbestu z terenu gminy Kosakowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2018 roku

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych w Gminie Kosakowo