Sołtys Bożena Roszak do Suchego Dworu przyjechała w 1968 r. jako dziecko. Ojciec pani Bożeny dostał pracę w ówczesnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które były głównym ośrodkiem wiejskim, z czasem przemianowanym na Centralę Nasiennictwa Ogrodniczo – Szkółkarskiego. Jak wspomina sołtys, gdy przyjechała z rodzicami do Suchego Dworu nie było tu dróg, chodników, oświetlenia, nie zajeżdżał tam żaden środek komunikacji miejskiej. Było kilka domów i wszechobecne pola, na których uprawiano ziemniaki, rzepak i zboża.

26 czerwca 2001 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę w sprawie podziału sołectwa Pogórze na sołectwo Pogórze i Suchy Dwór, określenia ich granic oraz nadania odrębnych statutów. 10 lipca 2001 r. na zebraniu wiejskim zdecydowaną większością głosów wybrano Bożenę Roszak na pierwszego sołtysa nowo utworzonego sołectwa, którą to funkcję pełni do dziś. Przez te 20 lat działania sołtys wiele się zmieniło m.in.: powstały drogi, po których obecnie jeździ autobus, powstały chodniki, oświetlenie uliczne dzięki któremu i nocą mieszkańcy mogą bezpiecznie spacerować, a najmłodsi mają zadbany plac zabaw. W Suchym Dworze jest również miejsce integracji mieszkańców – świetlica sołecka, w której odbywają się liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz siłownia na powietrzu.

Jak sama mówi, Suchy Dwór jest całym jej życiem. Zapytana o swoją motywację odpowiedziała bez wahania, że działa dla wszystkich mieszkańców miejscowości Suchy Dwór, swojej rodziny, dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń, a jej największą radością jest po prostu móc widzieć, jak rozwija się jej ukochane sołectwo.

Z okazji 20-lecia pełnienia funkcji sołtysa Suchego Dworu w czwartek 08.07. br. odbyło się spotkanie, na którym wójt wraz z zastępcą i sekretarz gminy złożyli na ręce sołtys serdeczne życzenia wytrwałości, nadziei i siły do pokonywania wszelkich trudów, aby pełniona funkcja dla dobra lokalnej społeczności przynosiła satysfakcję i szacunek.