Pierwsza wzmianka na temat Suchego Dworu pojawia się w dokumentach klasztornych z 1776 r. jako pustkowie sucho-dworowe (suchodworskie). W 1819 r. uregulowano stosunki między dobrami pańskimi (dworem w Mostach i gospodarzami), w wyniku czego powstało w Pierwoszynie oddzielne gospodarstwo „Feldmark” oraz Suchy Dwór, który od roku 1790 dzierżawiony był Janowi Hildebrantowi jako owczarnia. Od końca XIX w. do połowy lat 30. XX w. właścicielem majątku Suchy Dwór byt niemiecki obywatel o nazwisku Leinweber. Gospodarstwo specjalizowało się w produkcji ziemniaków, a plony znajdowały zbyt w Sopocie, Gdańsku i Gdyni. W końcu lat 30. XX w. majątek został sprzedany miastu Gdynia. Po wojnie Suchy Dwór został przejęty przez Towarzystwo Budowy Osiedli Gdyni, by w 1949 r. stać się Państwowym Gospodarstwem Rolnym, które z czasem przemianowano na Centralę Nasiennictwa Ogrodniczo –Szkółkarskiego. Na końcu stał się gospodarstwem ogrodniczym z wieloma szklarniami.

Inicjatywa utworzenia sołectwa Suchy Dwór została zgłoszona przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 8 kwietnia 2001 r., gdy Suchy Dwór zamieszkiwało 385 osób. W dniu 25 maja tego samego roku  podjęto Uchwałę Nr L/63/2001 Rady Gminy Kosakowo w sprawie utworzenia sołectwa Suchy Dwór.

Od kwietnia do czerwca 2001 r. odbywały się zebrania i konsultacje z mieszkańcami dotyczące wyodrębnienia z Pogórza nowego sołectwa  – Suchy Dwór. Ostatecznie 25 czerwca 2001 r. na zebraniu w Szkole Podstawowej w Pogórzu (gdzie odbywały się wszystkie zebrania i konsultacje) podjęto decyzję o jego utworzeniu. W głosowaniu uczestniczyły 94 osoby, za było 90 osób, 4 osoby były temu przeciwne. 

26 czerwca 2001 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę nr LII/70/2001 w sprawie podziału sołectwa Pogórze na sołectwo Pogórze i Suchy Dwór (obszar 160,0467 ha), określenia ich granic oraz nadania odrębnych statutów. Uchwałę podpisał ówczesny Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Mirosław Busz. W tym czasie funkcję Wójta Gminy Kosakowo piastował Andrzej Czaplicki, a jego zastępcą była pani Jolanta Bieszke. 10 lipca 2001 r.  Zarząd Gminy Kosakowo zwołał pierwsze zebranie wiejskie sołectwa Suchy Dwór, na którym wybrano sołtysa i radę sołecką. Funkcję pierwszego sołtysa wsi objęła pani Bożena Roszak, która sprawuje ją do dziś. Obecna kadencja kończy się w roku 2024. Pierwszym radnym Rady Gminy Kosakowo reprezentującym Suchy Dwór był Marek Kądziela. 

W roku 2004, u zbiegu ulic Kochanowskiego i Marii Dąbrowskiej mieszkańcy ufundowali kapliczkę, która jest wyrazem ich podziękowania Matce Boskiej Fatimskiej za opiekę przed zdarzeniami losowymi. Kapliczka została poświęcona 15 sierpnia 2004 r. W kolejnym roku  powstał plac zabaw z boiskiem do koszykówki i boiskiem do piłki nożnej. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Suchy Dwór Osada rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. stał się obiektem fizjograficznym o nazwie Wieś Suchy Dwór.

W 2006 r., w związku ze wzrostem liczby mieszkańców, Suchy Dwór otrzymał drugi mandat w Radzie Gminy Kosakowo.  W wyniku wyborów samorządowych objęła go sołtys wsi, Bożena Roszak. Od 2007 r. do Suchego Dworu dojeżdża autobus ZKM linii 194, wykonując 12 kursów w dni powszednie. Dziś jest ich 36 i dodatkowo dwie inne linie  –  autobus szkolny 265 i nocny N94. W roku 2009 powstało na terenie sołectwa niepubliczne przedszkole SORBONKA, rozszerzone w późniejszym czasie o oddział żłobkowy. Rok 2013 zapisał się na kartach historii sołectwa oddaniem do użytku regionalnej Świetlicy Sołeckiej w Suchym Dworze. W kolejnym roku powstało drugie niepubliczne przedszkole w Suchym Dworze – JAWOREK, również z oddziałem żłobkowym. W obecnym roku trwa modernizacja hydroforni w Suchym Dworze.

Suchy Dwór w liczbach dziś:

Obecnie jest nas 1715 mieszkańców (zameldowanych). Mamy 35 nazwanych ulic, z tego tylko 5 ulic nieutwardzonych. Prawie cały Suchy Dwór  jest oświetlony, do pełni szczęścia brakuje tylko kilku lamp. Z każdym rokiem przybywa chodników oraz zieleni zorganizowanej przez mieszkańców i gminę. Działają 2 przedszkola, 2 żłobki, 2 sklepy spożywcze, centrum usługowo-handlowe przy ul. Sowiej oraz korty tenisowe. Nasi mieszkańcy rozsławiają Suchy Dwór w rozmaitych dziedzinach, a zwłaszcza w sporcie, nauce i edukacji.

W Radzie Gminy Kosakowo Suchy Dwór reprezentują dwie osoby: sołtys i radna Bożena Roszak i radna Ewa Nastały. Szczęśliwą siódemkę Rady Sołeckiej stanowią: Janina Czech, Aneta Kowalczyk, Agnieszka Miklaszewicz, Ewa Orczyk, Danuta Rączka-Babula, Anna Wojnarska oraz Magda Wojnicka.

 

Szanowni Państwo, mieszkańcy sołectwa Suchy Dwór,

Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia związane z 20-leciem utworzenia sołectwa Suchy Dwór. Wierzę, że najbliższe plany inwestycyjne na terenie sołectwa przyczynią się do poprawy jakości życia w tym pięknym miejscu.  Najbliższe obejmują bowiem budowę drogi łączącej Suchy Dwór z Dębogórzem, budowę terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy sołeckiej oraz kontynuację inwestycji drogowych i oświetleniowych na terenie sołectwa.

Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek