OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOSAKOWO
o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Kosakowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kosakowo uchwały Nr LVIII/197/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Kosakowo projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

            Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wniosków i postulatów do projektu uchwały w sprawie  sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Kosakowo.

Propozycje w przedmiotowym zakresie można przekazywać w terminie do dnia 1 lipca  2019r., w formie:

1/ zgłaszania propozycji i wniosków, które będzie można składać w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy  ul. Żeromskiego 69, w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną na adres: planowanie@kosakowo.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo.

2/ poprzez wypełnienie i przesłanie ankiety: na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo; lub elektronicznie na adres e-mail: planowanie@kosakowo.pl; Ankieta dostępna jest w czerwcowym Biuletynie Gminnym,
w Urzędzie Gminy Kosakowo oraz pod adresem https://gminakosakowo.pl/ankieta

3/ na  otwartym spotkaniu, które odbędzie się  w dniu 14 czerwca 2019r., o godzinie 15.00 
w  Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11. Podczas spotkania będzie można  wyrazić opinie i zgłosić  propozycje rozwiązań oraz złożyć wnioski do projektu uchwały.

Materiały dotyczące projektu uchwały udostępnione będą do wglądu w dniach od 3.06.2019r. do dnia 1.07.2019r. w Urzędzie Gminy Kosakowo, Referat ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 07, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek