Od 1 marca br. spółka PEWIK Gdynia ruszyła z akcją abolicji. Oznacza to, że mieszkańcy gminy Kosakowo, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą zgłosić się do spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”.  Wniosek można pobrać na stronie: pewik.gdynia.pl, a następnie wysłać mailem na adres: biuro@pewik.gdynia.pl.

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w terminie do 1 czerwca br. skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.