Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w dniu 6 grudnia br. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Dębogórze. Wydana ona została na podstawie wyniku badań otrzymanego w poniedziałek, 5 grudnia br. z próbki wody pobranej w punkcie kontrolnym w Dębogórzu. Stwierdzono w niej obecność bakterii grupy coli 11 jtk/100ml. Co ważne, nie stwierdzono natomiast bakterii Escherichia Coli oraz paciorkowców.

Badanie takie polega na wykonaniu posiewu mikrobiologicznego i inkubacji próbki wody w ściśle określonym czasie. Współcześnie nie są dostępne żadne procedury badawcze umożliwiające uzyskanie wyniku badań we wcześniejszym terminie, szczególnie w dniu pobrania próbki, co z uwagi na osoby korzystające z wody w danym ujęciu byłoby niezwykle pożądane. Czas trwania badania bakteriologicznego od momentu pobrania próbki jest bowiem określony w normach oraz procedurach badawczych i w żaden sposób nie może ulec przyspieszeniu.

Sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia niezdatności wody do spożycia są z kolei opisane w dokumentach wydawanych przez Główną Inspekcję Sanitarną, a ich przestrzeganie w aktach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z dnia 7 grudnia 2017 r.) oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (z dnia 7 czerwca 2001 r.). Art. 12 ust. 5 ww. ustawy zobowiązuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co każdorazowo w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości jest niezwłocznie w gminie Kosakowo wykonywane. Tak było również w poniedziałek 5 grudnia br., gdy tylko tut. samorząd powziął informację o nieprawidłowych wynikach badań próbek wody, jeszcze przed wydaniem decyzji PPIS w Pucku. Tego typu działanie jest niezbędne, aby korzystający z danego ujęcia, z którego przychodzą niepokojące wyniki, mieszkańcy mogli w tym samym praktycznie czasie zaprzestać jej używania. Zgodnie jednak z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego komunikaty te są opracowywane przez PPIS lub PGIS. Gmina może je jedynie upowszechniać ze względu na fakt znaczenia prawidłowości ich konstruowania.

Wobec sytuacji niezdatności do spożycia wody zawsze rodzi się wiele niepokoju i pytań, jednak wyłącznym źródłem wiedzy i informacji  w ww. zakresie muszą być komunikaty inspektoratów, które gmina bezzwłocznie publikuje do wiadomości mieszkańców. Nie może zmieniać ich zapisu, jak również dokonywać ich interpretacji.

Informacja o wyniku badań wody z wodociągu publicznego w przypadku stwierdzenia przekroczeń jest przekazywana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zarówno przez przedsiębiorstwo (w gminie Kosakowo jest to PUK „PEKO”), jak również przez laboratorium. Co niezmiernie ważne, na podstawie wyniku badań jednej próbki nie jest możliwe zdiagnozowanie przyczyny zdarzenia. Po ustaleniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku w celu dogłębnej diagnozy sytuacji w dniu 6, 7 i 9 grudnia br. pobrano próbki z 7 punktów. Gdy wyniki z wszystkich z nich spłyną, można będzie podejmować decyzje, które niezwłocznie zostaną przekazane poprzez media gminne i dostępne kanały kontaktu z mieszkańcami. Gdy wszystkie 3 kolejne pobrania próbek dadzą wynik negatywny, mieszkańcy Dębogórza otrzymają informację, której wyczekują i jak najszybciej się spodziewają. Spłynąć one mogą jednak dopiero z początkiem przyszłego tygodnia. Na chwilę obecną nie można zatem określić konkretnej daty zakończenia uzdatniania wodociągu, gdyż jest ona zależna od terminu otrzymania kolejnych wymaganych wyników badań wody oraz ich wyniku.

Następstwem publikowanych komunikatów są liczne działania gminy mające na celu wsparcie mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do wody, a przede wszystkich ustalenie przyczyn oraz jak najszybsze doprowadzenie do usunięcia skutków tej uciążliwej awarii. Od czasu uzyskania informacji o nieprzydatności wody do spożycia (tj. 5.12 br.) trwają prace naprawcze. Jest to głównie płukanie sieci i urządzeń celem wyeliminowania zdiagnozowanego problemu. W związku z prowadzonymi działaniami nie są planowane przerwy w dostawie wody. W czwartek, 8.12.2022 r. nastąpiła awaria elektryczna w szafie sterowniczej, która spowodowała brak podawania wody do systemu, jednak miało to charakter awaryjny, a nie planowy.

Wielu mieszkańców zaniepokojonych sytuacją kieruje pytania o badania prewencyjne. Odpowiadając na nie informujemy, iż stwierdzona obecność bakterii grupy coli dotyczy bakterii wskaźnikowej, która zawsze i w dużej ilości obecna jest w organizmie człowieka. Nie ma zatem uzasadnienia przeprowadzenia badania w tym kierunku. Jeśli jednak mimo tego ktoś jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia zawsze należy skontaktować się z lekarzem.

Do momentu ustania awarii zanieczyszczenia mikrobiologicznego codziennie w godzinach 19:00 – 21:00 na parkingu przy Domu Kaszubskim w Dębogórzu (ul. Pomorska 18, przy stawie) mieszkańcom Dębogórza będzie wydawana woda do celów spożywczych.