Informujemy, że do 2 października br. na podstawie art. 37e Kodeksu w Urzędzie Gminy Kosakowo przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia mają prawo do bezpłatnego transportu z: 

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie został ujęty;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym poniżej wnioskiem można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo pokój nr 03, pod numerem telefonu (58) 660-43-29, na adres e-mail: kancelaria@kosakowo.pl bądź wysyłając za pomocą platformy ePUAP /000531708/skrytka.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października br.).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Wniosek do pobrania: Zgłoszenie zamiaru skorzystania z transportu do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 r.ż.