Realizacja inwestycji budowy ulic Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz Paska w miejscowości Suchy Dwór wkracza w najważniejszą fazę. W poniedziałek 18 października br. został ogłoszony przetarg na budowę tej inwestycji. Termin składania ofert mija 2 listopada br.

Zakres projektu obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. Projekt zakłada budowę w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań. Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą drogową. Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej w związku z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami.

Zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma na celu polepszenie sytuacji drogowej w gminie, odciążając główne arterie przy ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.