Przypominamy, że do 31 stycznia 2022 roku należy złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022. Od 3 stycznia br. obowiązuje nowy druk deklaracji dostępny poniżej:
Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Jeśli zużycie wody w stosunku do roku poprzedzającego nie wzrosło powyżej 5 m³ nie ma obowiązku składania deklaracji. Wypełniony arkusz można składać elektronicznie przez EPUAP/000531708/skrytka lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kosakowie (pokój 07). 

W bieżącym roku następuje zmiana systemu odbioru odpadów segregowanych – dla zabudowy jednorodzinnej – firma odbierająca odpady będzie przekazywała worki puste za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi, w stosunku 1:1, jednakże nie więcej niż 10 worków jednorazowo z danej frakcji odpadów segregowanych.

Informujemy, iż od stycznia 2022 r. dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura, zielone) w rejonie zabudowy jednorodzinnej z podziałem na poszczególne frakcje w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l spełniających wymogi techniczne (poza systemem workowym), pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady. Pojemniki winny być wyraźnie oznakowane napisem danej frakcji. Worki na odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne) – będą rozdysponowane w styczniu 2022 r. przez firmę odbierającą odpady w ilości 150 sztuk/rok kalendarzowy/lokal mieszkalny (z wyłączeniem właścicieli nieruchomości deklarujących kompostownik).

Ponadto informujemy, że aktualna stawka za odpady wynosi 9,50 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody lub 9,30 zł z tytułu posiadania kompostownika. Posiadanie kompostownika należy zgłosić w deklaracji – nie będą w takim przypadku odbierane odpady BIO kuchenne oraz odpady BIO zielone (brązowe worki z trawą).

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Referatem ds. Ochrony Środowiska pod numer (058) 660-43-46 lub mailowo odpady@kosakowo.pl .