Przypominamy że do 3 listopada br. trwa nabór wniosków na bezpłatny sprzęt komputerowy dla mieszkańców, których przodkowie pracowali w byłych PGR (państwowych gospodarstwach rolnych oraz zamieszkiwali na terenie gmin, gdzie były PGR-y). Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez gminę.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich spełniających łącznie poniższe kryteria:

  1. Zamieszkują na terenie gminy Kosakowo.
  2. Są członkami rodzin osób (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2021 komputera stacjonarnego/laptopa zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Ponadto informujemy, iż oświadczenie należy składać do upoważnionego urzędu gminy według aktualnego miejsca zamieszkania dziecka (ten adres nie musi być jednoznaczny z adresem zameldowania). Do projektu kwalifikuje się dziecko aktualnie zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz które jest spokrewnione w linii prostej z osobą, która pracowała w niegdyś zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR, ale nie musiał być to ten sam zakład. Jeśli mowa o osobie, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR to ta osoba powinna spełniać oba te kryteria. Dopuszczalna jest sytuacja, w której krewny w linii prostej pracował w PGR w miejscowości/gminie X, a dzieci/wnuki/prawnuki mieszkają obecnie w miejscowości/gminie Y (w której funkcjonował PGR) to nie musi to być ta sama gmina. 

Zgłoszenia do programu posiadające dane osoby uprawnionej do ubiegania się dofinansowanie, kontaktowe (w tym do opiekunów, jeśli wynika to z wieku uprawnionego dziecka) wraz z pisemnym uzasadnieniem potwierdzającym spełnianie powyższych kryteriów wsparcia proszę o przesłanie mailowo (w temacie maila proszę o przesłanie: „Granty PPGR”) na adres: boi@kosakowo.pl, do dnia 3.11.2021 r. wraz z udzieleniem zgody w zakresie danych osobowych lub przekazanie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15.30 w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów na parterze w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69.

Poniżej gotowe formularze wniosku do wypełnienia:

Wzory formularzy do wypełnienia w wersji papierowej są również dostępne w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numer (058) 660-43-03 lub mailowo na adres uefundusze@kosakowo.pl .

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr