Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), w celu ograniczenia negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła ustawodawca wprowadził trzy rodzaje wsparcia realizowane w naszej gminie w sposób następujący:

Rodzaje wsparcia:

1. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

a) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy

b) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

c) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Uwaga!

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz z zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową, tzw. gaz sieciowy oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

– realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Miejsce złożenia wniosku – GOPS Kosakowo, ul. Fiołkowa 2 B (obok Biblioteki Publicznej w Kosakowie)

Telefon (58) 620 82 02, 797-098-918, 797-099-394

Wzór wniosku na stornie GOPS Kosakowo: http://gops.kosakowo.com/uwaga-nowe-wnioski/

2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych
(które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej)

Miejsce złożenia wniosku  – Urząd Gminy Kosakowo,  ul. Żeromskiego 69 Kosakowo pok. 256 tel. 58 660 43 44

Podmioty upoważnione do ubiegania się o świadczenie (o ten dodatek mogą ubiegać się podmioty wrażliwe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy) w tym:
• podmioty udzielające świadczenia opieki zdrowotnej
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej
• noclegownie albo ogrzewalnie
• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
• podmioty systemu oświaty
• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
• żłobki lub kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie
• kościoły lub inne związki wyznaniowe
• podmioty prowadzące działalność kulturalną
• podmioty prowadzące działalność archiwalną
• ochotnicza straż pożarna
• placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
• rodzinne domy pomocy
• centrum integracji społecznej
• kluby integracji społecznej
• warsztaty terapii zajęciowej
• organizacje pozarządowe
• spółdzielnie socjalne

Inne informacje
1. Postępowanie wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów, potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów oraz dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń.

2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych oblicza się zgodnie ze wskazanym w ustawie wzorem:
3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.
4. Podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla kamiennego, brykietu i peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
5. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB).
6. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
7. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kosakowo. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji.

3. Rekompensaty dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej

Ochrona taryfowa dla odbiorców którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.
Ochrona taryfowa dla odbiorców, którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji) – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.

Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.
Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 Kosakowo pok. 256 tel. 58 660 43 44

Wzór oświadczenia dla odbiorców ciepła (57.37 KB)  (Uwaga! oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe)

Termin złożenia wniosku do 30.11.2022 r.  Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystywanych źródeł ciepła

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła 1

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła 2

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – Kosakowo