Gminie Kosakowo zostało przyznane dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Całkowita wysokość dofinansowania w kwocie 110.000,00 zł została przeznaczona na zakup samochodu służącego do dowozu dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Gmina Kosakowo dowozi uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni, w Rumi czy też w Wejherowie. Dowóz realizuje poprzez transport własny lub też korzysta z usług firm zewnętrznych – obecnie jest to Kaszubska Socjalna Spółdzielnia „Przystań”. W roku szkolnym 2022/2023 z dowozu organizowanego przez gminę skorzystało 25 uczniów w tym 19 uczniów dowóz przez gminę własnymi busami, 6 uczniów dowóz Kaszubska Spółdzielnia Socjalna Przystań

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami jest także realizowany przez rodziców tych uczniów. Zwrot poniesionych kosztów dowozu przez rodziców następuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy rodzice i gminą, a stawka za 1 km przebiegu pojazdu wyliczana jest na podstawie tzw. kilometrówki. W roku szkolnym 2022/2023 umowy z rodzicami o zwrot kosztów przewozu ucznia z niepełnosprawnościami zawarło 16 rodziców.

Wnioski o organizację dowozu czy też zwrot kosztów dla rodzica dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dostępnym w BIP

https://bip.kosakowo.pl/m,581,ogloszenia.html

 

Źródło: www.pfron.org.pl