Po ponad trzech latach batalii przed różnymi instytucjami Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w październiku br. utrzymał w mocy zaskarżoną przez inwestora decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pucku o nakazie rozbiórki inwestycji w Mechelinkach. Ostatecznie orzekł, że wzniesiona w oparciu o tzw. ustawę covidową jako rzekome sanatorium dla ozdrowieńców nie spełnia jej wymogów i stanowi samowolę budowlaną. Decyzja w toku administracyjnym jest ostateczna.

Inwestor ma prawo zaskarżyć ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak sam fakt zaskarżenia nie wstrzymuje wykonalności tej decyzji. Oznacza to, że budynki muszą zostać rozebrane, gdyż wzniesione zostały nielegalnie, bez wymaganych pozwoleń i zgód, w tym bez pozwolenia wodnoprawnego, a w konsekwencji bez pozwolenia na budowę, które w tym przypadku było wymagane. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt ich stanu technicznego czy estetyki, gdyż cała inwestycja od samego początku rozpatrywania przez nadzór budowlany była świadomie i konsekwentnie kontynuowana przez inwestora.

Oprócz przepisów złamanych przez inwestora wynikających z prawa budowlanego, złamane zostały również te wynikające z art. 188 Kodeksu karnego, a Sąd Rejonowy w Wejherowie we wrześniu tego roku wydał wyrok i nakaz inwestorowi zapłatę grzywny w wysokości 20 tys. złotych i 10 tys. złotych nawiązki na Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Dla przypomnienia, teren inwestycji stanowi enklawę położoną w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w strefie ochrony konserwatorskiej, na obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi Mechelinki, a przede wszystkim na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Na obszarze tym obowiązują również ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren ten oznaczony jest symbolem 71.ZE jako teren zieleni nieurządzonej z zakazem zabudowy.

 

Czytaj również: gminakosakowo.pl/aktualnosci/osiedle-domkow-covidowych