Stosownie do przyjętej uchwały Rady Gminy Kosakowo NR XLVII/319.2021 Kosakowo z dnia 18 stycznia 2021 r. określającej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie gminy Kosakowo, informujemy, że z dniem 22.02.2021 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zameldowane na terenie Gminy Kosakowo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kosakowo na której ma być realizowana wymiana istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

Wysokość dotacji to 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła oraz złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Kosakowo na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo w godzinach pracy Urzędu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok.

W roku 2021 na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Kosakowo zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania dotacji i sposobów jej rozliczania określać będzie umowa o udzielenie dotacji, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i zasadami przyznawania dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo.