We wrześniu (wzorem lat ubiegłych) we wszystkich sołectwach gminy Kosakowo odbędą się zebrania wiejskie. Głównym tematem lokalnych spotkań będzie podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Pieniądze te można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców każdego sołectwa.

 

– Propozycje związane z funduszem sołeckim w każdej wsi mogą mieć różny charakter, a o szczegółach zdecydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich – informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Budowa lub remonty placów zabaw, poprawa jakości chodników, większa troska o porządek, czy nowe nasadzenia zieleni – to przykładowe inwestycje, które mogą być sfinansowane z funduszu sołeckiego. Decyzje będą zapadać podczas zebrań wiejskich, zapraszam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania propozycji.

 

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Kosakowo:

Nazwa Sołectwa Data Zebrania Wiejskiego Godzina Zebrania Miejsce zebrania
Suchy Dwór 09.09. 19:00 Świetlica sołecka w Suchym Dworze,  ul. Chryzostoma Paska
Pogórze 10.09. 19:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Rewa 11.09. 19:00 Pensjonat Rewa w Rewie, ul. Morska 53
Pierwoszyno 12.09. 19:00 Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie
Kazimierz 13.09. 19:00 Świetlica wiejska w Kazimierzu
Kosakowo 16.09. 19:00 Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo Kosakowo, ul. Fiołkowa 2
Dębogórze Wybudowanie 17.09. 19:00 Świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu
Mosty 18.09. 19:00 Szkoła Podstawowa w Mostach
Mechelinki 19.09. 19:00 Świetlica wiejska w Mechelinkach
Dębogórze 20.09. 19:00 Dom Kaszubski w Dębogórzu

  

 

Podział środków finansowych dla każdego sołectwa:

Sołectwo

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach wg ewidencji ludności stan na 30.06.2019r. Fundusz sołecki obliczony wg wzoru

Dębogórze

1.668 53.999
Dębogórze Wybudowanie 268 25.271
Kazimierz 372 30.887
Kosakowo 1.806 53.999
Pierwoszyno 1.049 53.999
Mosty 2.824 53.999
Mechelinki 370 30.778
Rewa 927 53.999
Pogórze 3.747 53.999
Suchy Dwór 1.512 53.999
 Razem 14.543 464.929

 

Określenie kwoty bazowej funduszu sołeckiego na rok 2020

                          wykonanie dochodów bieżących gminy za rok 2018

Kwota bazowa = ——————————————————————-

                                   liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018r. (wg GUS)

KB = 80.188.103,86 : 14.850  =  5.399,87

(dziesięciokrotność KB =53.999)