W piątek, 17 listopada br. odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023. Gmina Kosakowo zajęła I miejsce w kategorii gmin wiejskich. Nagrodę z rąk wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha odebrał Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński.

Ranking analizuje poziom rozwoju gmin w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju uwzględniając 16 wskaźników. Premiuje gminy o największym potencjale zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.

Pierwsze miejsce gminy Kosakowo w kategorii gmin wiejskich, to awans o dwie pozycje względem zeszłego roku. Ukazuje on m.in. że działania, jakie podejmują Wójt i Rada Gminy  są właściwe. Inwestycje realizowane są zgodnie z potrzebami mieszkańców, gmina pozyskuje środki zewnętrzne, czy też posiada niskie zadłużenie. Pokazuje także, że poziom edukacji w gminie jest na bardzo wysokim poziomie, a nowi mieszkańcy chętnie u nas zamieszkują – komentuje Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwiński.

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego to wyjątkowa inicjatywa, która realizowana jest we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Przeprowadzane analizy statystyczne stanowią podstawę ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny w Gdańsku. Udział w rankingu jest bezpłatny dla gmin.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Odpowie między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, czy mieszkańcom Województwa Pomorskiego żyje się coraz lepiej.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie oraz w powiatach dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu, na podstawie wyników powstaną artykuły i analizy podsumowujące, które szczególnie w dłuższej perspektywie pokażą trendy w rozwoju gmin naszego regionu.

Gminy nagradzamy w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi oraz liderzy województwa.

Źródło: www.gdansk.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2023