Gmina Kosakowo realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W dniach 1 i 3 lutego br. w Urzędzie Gminy Kosakowo nastąpiło podpisanie umów darowizny sprzętu komputerowego. 

Projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowski w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” sfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych,  zawodowych,  średnich, zamieszkałych w gminie, w której były PPGR oraz których przodkami w linii prostej były osoby, pracujące w Państwowych Gospodarstwach Rolnych i mieszkające w miejscowości lub gminie, w których był PPGR. Zakupiony sprzęt ma wesprzeć naukę zdalną tych dzieci.

W związku z tym, że w naszej gminie przed laty znajdował się PPGR, a mieszkańcy zgłosili zainteresowanie programem, gmina Kosakowo w oparciu o złożone przez mieszkańców wnioski o tablety, komputery lub laptopy w listopadzie 2021 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ich zakupu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, a wnioskowana suma kwot była na tyle duża, że przekroczyła wielokrotnie założoną alokację finansową na ww. realizację programu. Po weryfikacji złożonych wniosków i kryteriów do programu z gminy Kosakowo zakwalifikowało się 48 z ponad 50 osób. W marcu 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Grantodawca przyznał gminie Kosakowo dotację w wysokości 124 394 zł.

Sprzęt komputerowy opisany w projekcie (laptopy, komputery i tablet)  wraz z akcesoriami do nauki zdalnej (kamerki internetowe do komputerów, myszki do laptopów oraz pendrive, usb hub i podkładki pod myszki, łącznie 48 kompletów). Na zakup akcesoriów pozwoliły oszczędności przetargowe. Łączny koszt zakupionego sprzętu wraz z akcesoriami wyniósł 123 194 zł.