Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR” do 3 listopada br. jest możliwość zawnioskowania o otrzymanie bezpłatnego sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PPGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez gminę.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich spełniających łącznie poniższe kryteria:

  1. Zamieszkują na terenie gminy Kosakowo.
  2. Są członkami rodzin osób (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2021 komputera stacjonarnego/laptopa zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zgłoszenia do programu posiadające dane osoby uprawnionej do ubiegania się dofinansowanie, kontaktowe (w tym do opiekunów, jeśli wynika to z wieku uprawnionego dziecka) wraz z pisemnym uzasadnieniem potwierdzającym spełnianie powyższych kryteriów wsparcia proszę o przesłanie mailowo (w temacie maila proszę o przesłanie: „Granty PPGR”) na adres: boi@kosakowo.pl, do dnia 3.11.2021 r. wraz z udzieleniem zgody w zakresie danych osobowych lub przekazanie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15.30 w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów na parterze w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69.

Poniżej gotowe formularze wniosku do wypełnienia:

Wzory formularzy do wypełnienia w wersji papierowej są również dostępne w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numer (058) 660-43-03 lub mailowo na adres uefundusze@kosakowo.pl .