W dniu 16 maja 2024 r. odbyła się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, w której wzięli udział Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc i Zastępca Wójta Marcin Bogdan, jak i mieszkańcy gminy.
Podczas sesji Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie:
• wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Kosakowo oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024;
• ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo;
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdyni w zakresie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego wskazanej grupy dzieci 6-letnich oraz organizacji dla nich zajęć świetlicowych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni.

Ponadto Rada Gminy przegłosowała jednomyślnie wnioski przedstawione przez:
1. Komisję ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska:
• o wstrzymaniu przebudowy kanału odprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze„ na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz;
• o uznaniu za pomnik przyrody dąb szypułkowy w miejscowości Dębogórze zgodnie z wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 23.02.2024 r.;
• o przedstawieniu dokumentacji dotyczącej stanu zdrowotnego pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kosakowo.
2. Komisję ds. Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa:
• o utworzeniu strzeżonego kąpieliska w Mechelinkach;
• do Dyrektora Zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. o udzielenie informacji, dlaczego spółka zawnioskowała do byłego Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majka o utworzenie tylko dwóch kąpielisk pomimo, że wcześniej wystąpiła do organu Wód Polskich o wydanie opinii dotyczących trzech kąpielisk strzeżonych na terenie gminy Kosakowo i otrzymała pozytywne opinie dotyczących wszystkich trzech kąpielisk.
Przewodniczący Komisji ds. Finansów i Strategii Rozwoju, Komisji ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa przedstawili sprawozdania z ostatniego posiedzenia.
Wójt Gminy Kosakowo przedstawiła realizacje głównych zadań w okresie międzysesyjnym oraz realizację zadań w ramach zamówień publicznych, tj. przygotowanie umów na „Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kosakowo” oraz badanie ofert na „Wyposażenie budynku gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu, gm. Kosakowo – Umeblowanie i pomoce dydaktyczne”.

Rada Gminy, na wniosek wniosku formalnego radnego Andrzeja Śliwińskiego jednogłośnie przegłosowała wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad sesji – wolne wnioski radnych do Wójt Gminy Kosakowo, obowiązujący już od bieżącej sesji. Kilku radnych skorzystało z tej sposobności wnioskując do Wójt Gminy Kosakowo o przeprowadzenie drobnych zadań usprawniających życie mieszkańców gminy.