Dnia 27 maja 2024r. odbyła się III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, w której udział wzięli Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc, zastępca Wójta Marcin Bogdan oraz Komendant Komisariatu Policji w Kosakowie podkom. Jarosław Wojtowicz.

 

Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

– Uchwała w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2024r.

– Uchwała w sprawie: o zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2034; W tej uchwale wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia z udziałem środków UE na „Budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze”.

– Uchwała w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów oddelegowanych do służby na terenie Gminy Kosakowo w sezonie letnim 2024;

Rada Gminy w Kosakowie w uchwale tej wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Kosakowo na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla 10 policjantów oddelegowanych w sezonie letnim 2024r do służby na terenie Gminy Kosakowo.

– Uchwała w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów na terenie gminy Kosakowo usytuowanych poza drogami publicznymi oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.

W uchwale tej wprowadzono informację o darmowych parkingach dla mieszkańców Gminy Kosakowo. Mieszkańcy Gminy Kosakowo składający deklarację roczną podatku dochodowego w Gminie Kosakowo, zgodnie z właściwością organu podatkowego, mogą uzyskać kartę parkingową wydawaną przez Urząd Gminy Kosakowo, z określeniem numeru rejestracyjnego pojazdu, która upoważni do darmowego parkowania w Rewie i Mechelinkach.