INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI W DNIU 12 CZERWCA 2020 r.

W związku z faktem, że dzień 12 CZERWCA, zgodnie z zarządzeniem Wójta, jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kosakowo, zgłoszenia proszę w miarę możliwości dostarczyć do Urzędu do dnia 10 czerwca. W dniu 12 czerwca zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie podczas dyżuru, w godzinach od 14.00 do 15.00.

  • Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłaszanych przez pełnomocników lub upoważnione przez nich osoby oraz uzupełnienia przez komisarzy wyborczych.
  • Zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitet wyborczy musi być dokonane najpóźniej 12 czerwca br.
  • Pełnomocnik (osoba upoważniona) dokonuje zgłoszenia kandydatów do komisji na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały PKW Z DNIA 17 LUTEGO 2020 R.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię potwierdzona za zgodność.