Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem publicznej aplikacji dnia 31 października br.

Równocześnie wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

  •  10.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
  •  5.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej www.arimr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 roku.

Do wniosku między innymi należy dołączyć:
1) kopia protokołu oszacowania szkód, lub
2) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.