Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z póź. zmianami), terminy do wnoszenia opłat to:

 

I rata do 31 stycznia,

II rata do  31 maja,

III rata do  30 września  danego roku kalendarzowego.

 

Konsekwencją niedokonania opłaty w powyższych terminach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w określonych terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).