Gminna oświata wymaga nieustannych inwestycji. To nie tylko nowo powstające budynki (jak przedszkole w Mostach i Pogórzu czy planowana nowa, piąta szkoła), rozbudowywane o systemy modułowe jak obecna szkoła w Pogórzu, ale przede wszystkim niezbędne remonty, których wymagają zwłaszcza te najstarsze budynki. Najbardziej palącą na ten moment kwestią jest kolejny remont dachu szkoły w Dębogórzu, co potwierdziła ekspertyza zlecona przez szkołę w lipcu br.

Budynek szkoły ma już swoje lata, został oddany do użytku na początku XX w., a w 1999 r. zyskał nową część. Poza pracami, które odbyły się na przestrzeni ostatnich 2 lat, po niezbędnym etapie projektowym i diagnozowaniu problemu Urząd Gminy Kosakowo ogłosi w najbliższych dniach przetarg na kolejne prace budowlane dotyczące remontu dachu. W pierwszych dniach stycznia powinny one ruszyć na obiekcie. To wyczekiwana inwestycja, na którą zarówno włodarze jak i dyrekcja szkoły czeka z niecierpliwością, by dzieci mogły uczyć się w odpowiednich dla nich warunkach.

W ostatnich dniach w ramach inwestycji w oświatę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mostach został ogłoszony przetarg na remont sali gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy podjęto decyzję o konieczności wymiany części okiennej fasady oraz drzwi, które nie spełniają obecnych norm izolacyjności.

Na terenie szkoły w Dębogórzu obecnie trwa budowa miasteczka rowerowego (w ramach inwestycji o nazwie przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Rumskiej w m. Pierwoszyno oraz budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu). Najpilniejszą jednak kwestią jest na ten moment wyczekiwany kolejny remont dachu. Dotychczas poczyniono wiele kroków, by prace budowlane mogły się rozpocząć. Poniżej prezentujemy kolejne działania gminy w tym zakresie.

W lipcu 2022 r. powstała dokumentacja wraz z kosztorysem i przedmiarem na remont dachu Szkoły w Dębogórzu oraz wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z wnioskiem o wydłużenie terminu wyznaczonego na wykonanie doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów na holach szkolnych oraz sufitu korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Schronisku Młodzieżowym w Dębogórzu – do 28 lutego 2023 r. Po wpłynięciu do Urzędu Gminy stosownej w powyższym zakresie decyzji rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Po ogłoszeniu przetargu na remont dachu w SP Dębogórze w dniu 18.10.2022 r. gmina Kosakowo podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych remontu dachu Szkoły Podstawowej w Dębogórze. Wartość wykonanych robót wyniosła  368 708,96 zł brutto. Zakres wykonanych robót obejmował remont stropodachów od strony patio – w tym całkowitą wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich stropodachów; remont stropodachu odwróconego – w tym częściową wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich attyki stropodachu od strony hali sportowej; wymianę obróbek blacharskich dachu i rynny koszowej części budynku znajdującego się od strony południowej hali sportowej; remont kominów oraz wymianę obróbek blacharskich kominów; remont lukarn – w tym izolacja termiczna oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich okien wykuszy w poziomie parapetów; wymianę rynien i rur spustowych części budynku szkoły; uszczelnienie na styku elewacji hali sportowej z dachem stromym części niższej oraz wymianę taśmy kalenicowej. Roboty zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Jednocześnie w Urzędzie Gminy Kosakowo w projekcie budżetu na rok 2023 r. zabezpieczono środki na prace i roboty budowlane dot. obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu takich jak prace malarskie i remontowe pomieszczeń szkolnych (tj. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów na holach szkolnych oraz sufitu korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej).

W lipcu br. Urząd Gminy Kosakowo otrzymał ekspertyzę, a w sierpniu br. przeprowadzono wizytację na obiekcie z konstruktorem. W następstwie tego we wrześniu br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia więźby dachowej nad budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Dębogórzu oraz umowę na wykonanie geodezyjnych pomiarów wraz z założeniem osnowy, skanowaniem obiektu dachu 3D i wykonywaniem raportów. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem OPZ wraz z załącznikami na potrzeby SWZ do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane wzmocnienia istniejącej konstrukcji więźby dachowej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. Po odebraniu od projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia więźby dachowej nad budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Dębogórzu pod koniec listopada br. w dniu 05.12.2023 r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Pucku remont więźby dachowej obejmujący swoim zakresem wymianę i/lub naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu z planowanym terminem rozpoczęcia robót na dzień 02.01.2024 r.