Po wielu miesiącach starań gmina Kosakowo uzyskała pozytywne uzgodnienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dla procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z budową ekomariny w miejscowościach Rewa oraz Mosty. Przypomnijmy, pomysł pojawił się już przed kilkoma laty, a projekt zakłada stworzenie miejsca, gdzie można będzie połączyć rozwój gminy, żeglarstwa, turystyki i rekreacji w otoczeniu naturalnego środowiska.

Ekomarina w miejscowościach Rewa i Mosty to wieloetapowa inwestycja, w której przewiduje się utworzenie miejsc postojowych dla prawie 270 jednostek, bosmanatu, części administracyjnej, placu centralnego z otoczeniem restauracyjno-gastronomicznym, zaplecza technicznego dla mariny, miejsca na szkolenia żeglarskie, terenów pod zabudowę usługową i mieszkaniową z dostępem do kanałów żeglugowych oraz tereny zielone i rekreacyjne.

W 2018 roku gmina Kosakowo uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym została uwzględniona przestrzeń pod przyszłą ekomarinę. Uzgodnienia i opiniowanie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trwały od lipca 2019 roku do kwietnia br.  Projekt planu podlegał ciągłym weryfikacjom i zmianom na skutek uwag i zastrzeżeń co do jego treści składanych przez organy opiniujące i uzgadniające. Z uwagi na złożoność zagadnień projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagał opracowania:

  • analizy jakościowej kosztów i korzyści projektu ekomarina Kosakowo;
  • koncepcji wejścia do ekomarin w Rewie;
  • raportu i oceny warunków hydrodymnamicznych i litodynamicznych występujących na wodach Zatoki Puckiej w rejonie Rewy;
  • projektu koncepcyjnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego do projektu ekologicznej mariny.

Pod koniec kwietnia 2021 r. gmina Kosakowo uzyskała pozytywne uzgodnienia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Urzędu Morskiego w Gdyni. Z kolei teraz, po kilku miesiącach oczekiwania gmina uzyskała pozytywne uzgodnienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z budową ekomariny. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgodnił projekt planu przy piątym wystąpieniu o uzgodnienie. RZGW PGW Wody Polskie uzgodniły projekt planu po trzech wystąpieniach o uzgodnienie, nakładając dodatkowo obowiązek opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego planowanej  inwestycji.

Projekt może w nieco zmienionej formie, ale założenia cały czas te same. Stworzenie świetnego miejsca, gdzie można będzie połączyć rozwój gminy, żeglarstwa, turystyki, rekreacji w otoczeniu naturalnego środowiska. Przed nami jeszcze sporo pracy i dużo czasu, ale nieustannie zmierzamy do realizacji tego zadania – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Ekomarina w gminie Kosakowo jest przedsięwzięciem wieloletnim sięgającym dalekiej perspektywy. Rozwój żeglarstwa w naszej gminie oraz unikalne walory tego terenu powodują, że ta inwestycja może w przyszłości stać się gminnym centrum żeglarstwa. O kolejnych krokach będziemy Państwa na bieżąco informować.