Wójt Gminy Kosakowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie.

Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu zwrotnego kandydata z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie ul. Żeromskiego 11, gmina Kosakowo”  w terminie do dnia 6 maja 2022r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69 , 81-198 Kosakowo.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do tutejszego urzędu. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.kosakowo.pl/a,16809,ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-kosakowie.html