Trwa rekrutacja na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu. Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu” w terminie do 20 czerwca br. do godz. 15.00 na adres Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69 , 81-198 Kosakowo).

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu dokumentacji. Oferty, które wpłyną po 20 czerwca br. nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Ponadto informujemy, że 6 czerwca br. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie www.bip.kosakowo.pl oraz zostało również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo.

Wymagania wobec kandydatów:

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.) do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
 1. a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
 2. b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z póżn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn.zm),
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Szczegółowe informacje w załączniku lub na www.bip.kosakowo.pl.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu