Wójt Gminy Kosakowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu ul. Szkolna 15 w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole.

Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Pogórzu” w terminie do 11 marca 2024 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69 , 81-198 Kosakowo
W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do tutejszego urzędu.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Link do ogłoszenie o konkursie: www.bip.kosakowo.pl