Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne ferie 2023” organizowanym przez straż gminną gminy Kosakowo. Celem konkursu jest promowanie zasad bezpiecznego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, w tym kształtowanie właściwych postaw zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom, rozwijanie kreatywności dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych i wykorzystywanie różnych technik oraz pobudzanie wyobraźni.

Zasady Konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Kosakowo.
  2. Format pracy A3 lub A4, technika pracy jest dowolna.
  3. Kryteria oceniania: oryginalność, kreatywność oraz walory estetyczne.
  4. Do pracy plastycznej prosimy dołączyć informację: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz adres e-mail/nr kontaktowy.
  5. Obowiązkowo do pracy plastycznej musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku w celach potrzebnych do realizacji konkursu, w tym do publikacji materiałów na stronie Urzędu Gminy Kosakowo. Prace bez zgody nie będą poddawane ocenie.
  6. Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 31.01.2023 r. – siedziba Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69 Biuro Obsługi Interesantów, z informacją „Konkurs – Bezpieczne ferie 2023”.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 06.02.2023 r. i ukaże się na stronie internetowej Gminy Kosakowa, a na wskazane dane kontaktowe zostanie przesłana informacja o ewentualnej wygranej.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac wraz z informacją z jakiej placówki pochodzą. Prace nie będą zwracane.
  9. Każdy uczestnik biorący udział otrzyma pamiątkowy dyplom, a zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Osoba do kontaktu: st. insp. Agnieszka Bachorska tel. 58 732 50 11

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych