Wójt Gminy Kosakowo zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest budowa ulicy Klifowej w miejscowości Mechelinki. Konsultacje odbędą się 2 września o godz. 18:00 w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, w celu dostosowania istniejącej drogi do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i jej przepisów wykonawczych w tym Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r., przewidziano rozbudowę drogi wewnętrznej ulicy Klifowej na odcinkach o długości ok. 0,85 km i 0,195 km oraz 0,114 km na ulicy Perłowej.

Ulica Klifowa jest kolejną, bardzo dużą inwestycją drogową, którą gmina Kosakowo planuje do realizacji w najbliższych latach. Najważniejszym jej elementem, który przebiega przez ulicę Klifową, jest budowa ścieżki rowerowej R-10. Rozpoczęliśmy prace projektowe całego przedsięwzięcia i w związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje. Podczas nich zaprezentujemy projekt ulicy Klifowej, który w znaczący sposób wpłynie na całe otoczenie tego terenu – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano:

 • ujednolicenie nawierzchni jezdni na bitumiczną, założono następujące parametry techniczne:
  • klasa drogi – L,
  • kategoria ruchu – KR2;
  • szerokość pasa ruchu ul. Klifowa – 2 x 2,75 m (0+000 – 0+680),
  • szerokość pasa ruchu ul. Klifowa (0+680 – 0+852), sięgacz ul. Klifowa, fragment ul. Perłowej – 2 x 2,50 m
 • przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi;
 • budowę chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej;
 • budowę ciągu rowerowego o szer. 2,00 m z masy bitumicznej;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego od km 0+840 o szer. 3,50 m z masy bitumicznej;
 • budowa placu manewrowego w km 0+650 o wymiarach 25,0 m x 14,4 m;
 • poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez budowę kolektora deszczowego wraz z wpustami;
 • budowę dwóch zbiorników chłonno-odparowujących;
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę oświetlenia ulicznego;
 • wykonanie zmiany oznakowania pionowego oraz poziomego;
 • poszerzenie pasa drogowego poprzez wywłaszczenie części nieruchomości;
 • uporządkowanie terenu.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi cały odcinek objęto strefą ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz zakazem postoju. Ulica na odcinku od km 0+000 do km 0+650 posiadać będzie po prawej stronie chodnik przeznaczony dla pieszych, a po lewej ścieżkę rowerową. Od km 0+840 zaprojektowano budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego się z odrębnym opracowaniem. Szerokość jezdni zaprojektowano na 5,5 m. Przedsięwzięcie jest elementem koncepcji usprawnienia systemu komunikacyjnego w obrębie wsi Mechelinki na ulicy Klifowej oraz Perłowej. Bezpośrednio służyło będzie poprawie komunikacji okolicznych działek z zabudową jednorodzinną, wielorodzinną lub rekreacyjną oraz terenów użytkowych.

Poniżej przedstawiamy projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu.