Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR) przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania konsultacyjne w każdej gminie. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych które trafią na obszar Powiatu Puckiego za pośrednictwem PLGR. Na tym etapie przygotowania LSR mieszkańcy i podmioty działające na obszarze  będą mieli możliwość zapoznania się z projektowanymi zapisami i wniesienia uwag.

Wójt wraz z PLGR zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne nowej LSR, na których zakładamy dyskusję nad propozycją celów LSR, zaprezentowanie propozycji form wsparcia/ dofinansowania oraz projektu budżetu, a także identyfikację grup docelowych.

Zastanówmy się razem, w jaki sposób i co możemy zrobić aby przyszłe projekty realizowane w ramach strategii przyniosły rzeczywiste, trwałe i oczekiwane zmiany. Pamiętaj: konsultujesz – decydujesz!

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest narzędziem wspierania strategii rozwoju lokalnego (LSR). Stanowi on instrument skupiony na oddolnym planowaniu i realizowaniu działań. Dzięki różnym formom współpracy wszystkich interesariuszy zarówno publicznych, jak i prywatnych, może przynieść wartość dodaną w postaci realizacji projektów dokładnie dopasowanych do miejscowych potrzeb.

Terminy spotkań:

Urząd Gminy Kosakowo 18.01.2023 r. 13:00 – 15:00

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Program spotkania

  1. Wprowadzenie do spotkania – program, cele
  2. Przedstawienie wyniku badań dotyczących potrzeb na obszarze
  3. Przedstawienie projektowanych zapisów LSR 2021-2027
  4. Dyskusja nad:

– propozycją celów LSR

– propozycją form wsparcia w ramach LSR

– propozycją budżetu LSR

– identyfikacją grup docelowych

  1. Podsumowanie spotkania.

Kontakt:

Biuro PLGR; tel. kom: +48 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl

„Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne”