Wczoraj o godz. 18:00 (13 lipca br.) w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyły się konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców, wójta gminy Kosakowo Marcina Majek oraz referatu ds. inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo. Uczestnicy spotkania chętnie brali udział w dyskusji. Ze strony mieszkańców padały liczne sugestie dotyczące m.in. wprowadzenia na dwóch ulicach ruchu jednokierunkowego oraz montażu progów zwalniających. Mieszkańcy pozytywnie podchodzą do założeń planowanego przedsięwzięcia, które z pewnością usprawni komunikacje w ich sołectwie. Jedno z pytań dotyczyło kwestii terminu realizacji, który na tak wstępnym etapie jest trudny do ustalenia. Prawdopodobnie pierwszy etap inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku, a będzie to m.in. budowa przejścia dla pieszych obok szkoły podstawowej.

Gmina Kosakowo prowadzi obecnie prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji ZRiD dla ulic w rejonie Starego Pogórza: Szkolnej, Żeromskiego, Broniewskiego, Majakowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza i Tuwima.

W ramach planowanej wieloletniej inwestycji przewiduje się rozbudowę ulic w rejonie Starego Pogórza, w tym ulice: Szkolna, Słowackiego, Majakowskiego, Broniewskiego, Żeromskiego i Konopnickiej. 

Projekt rozbudowy ww. ulic będzie polegał na:

  • rozbudowie jezdni ul. Szkolnej wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w pobliżu szkoły;
  • rozbudowie jezdni ul. Słowackiego wraz z ulicami dojazdowymi i chodnikami;
  • rozbudowie jezdni ul. Majakowskiego, Broniewskiego, Żeromskiego i Konopnickiej wraz z chodnikami;
  • zaprojektowaniu docelowych rozwiązań technicznych jezdni, miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok komunikacji miejskiej;
  • dowiązaniu projektu do istniejących i zaprojektowanych węzłów komunikacyjnych;
  • zaprojektowaniu branży sanitarnej, teletechnicznej oraz energetycznej w zakresie przebudowy lub usunięcia kolizji istniejącej sieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych projektowane są podziały działek.
W pobliżu projektowanych zatok autobusowych przewidziano montaż wiat przystankowych.
Projektowane rozwiązanie porządkuje sposób zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie objętym inwestycją.

W ramach opracowania przewidziano:

  • przebudowę przewodów wodociągowych,  gazociągu średniego i niskiego ciśnienia oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej;
  • przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego poprzez demontaż istniejących, znajdujących się w złym stanie technicznym urządzeń oświetleniowych oraz budowę nowego oświetlenia spełniającego aktualnie obowiązującą normę dotyczącą oświetlenia dróg;
  •  przebudowę sieci teletechnicznych w zakresie kolizji z projektowanym układem drogowym i budowę kanału technologicznego dla potrzeb telekomunikacyjnych.

Większość projektowanych dróg jest drogami prywatnymi, planujemy uregulować ich strukturę własnościową. Jest to dość skomplikowany temat. Celem jest fizycznie ich wybudowanie, zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do szkoły z sygnalizacją świetlną, czyli kompleksowe rozwiązanie tematu. Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał już wstępną promesę na dofinansowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Pogórzu w kwocie 200 000 zł. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, chcemy wspólnie zrealizować to zadanie w przyszłym roku. Przy okazji projektowania tych dróg planujemy uregulować dwie bardzo ważne kwestie: pierwsza to są wszystkie sieci i przyłącza gazowe do wszystkich praktycznie zabudowań które tam są. Sieci są bardzo stare, wyeksploatowane i wspólnie w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Gdańsk chcemy taką inwestycję przeprowadzić. Dodatkowo planujemy przebudować niektóre sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wspólnie z PEWiK Gdynia Sp. z o.o. – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek