8 września 2022 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę nr LXXVI/560/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kosakowo, dotyczących włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka.

Celem poznania opinii mieszkańców na ten temat, udostępnione zostaną ankiety konsultacyjne, które będzie można pobrać ze strony internetowej  www.kosakowo.plbip.kosakowo.pl w zakładce Konsultacje z mieszkańcami oraz w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Interesanta.

W 2018 r.  pięć samorządów szczebla powiatowego tj. Powiat Pucki, Powiat Nowodworski, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdańsk i Gmina Miasta Sopot podpisało Porozumienie Partnerskie, którego celem było wspólne działanie na rzecz objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Porozumienie miało na celu wdrożenie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznych granic strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej. Cały proces podziału Zatoki Gdańskiej zakończył się w grudniu 2021 roku, skutkując ujawnieniem w ewidencji gruntów poszczególnych jednostek administracyjnych gruntów stanowiących morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Kolejnym krokiem, który zostanie podjęty przez Starostwo Powiatowe będzie złożenie wspólnego wniosku dwunastu gmin i pięciu powiatów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych jednostek samorządowych, a tym samym całego Województwa Pomorskiego. Objęcie gruntów zatoki ewidencją jest działaniem istotnym z perspektywy ułatwienia oraz usprawnienia prowadzenia gospodarki morskiej. W związku z powyższym powierzchnia Gminy Kosakowo powiększy się o prawie 5 000 ha czyli o ponad 100% dotychczasowej powierzchni. Grunty znajdować się będą w granicach administracyjnych Gminy Kosakowo, jednocześnie pozostając jednak własnością Skarbu Państwa. Dokonanie zmiany terytorium gminy nie wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych przez gminę jak i mieszkańców.

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularza – Ankieta konsultacyjna- tereny pod wodami wewnętrznymi

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w jednej z rubryk „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się” – znaku X i wypełnieniu tabeli z danymi identyfikującymi głosującego i złożeniu własnoręcznego podpisu na ankiecie. Wypełniony formularz ankiet konsultacji można przekazywać:

  •  bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo;
  •  drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@kosakowo.pl;
  •  drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo;
  •  sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru;
  •  przez e-PUAP.

Konsultacje trwają od 3 do 30 października 2022 r.