Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO informuje o kontrolach sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia wód opadowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028) – art. 9.ust.1 – zabrania się wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje przeznaczenie posiada mniejsze średnice rur niż kanalizacja deszczowa. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych co prowadzi do:

  • przeciążenia sieci kanalizacji sanitarnej, w skutek czego mogą wystąpić lokalne wypływy nieczystości na powierzchnię terenu oraz zalania nieruchomości;
  • przyśpieszenia zużycia urządzeń kanalizacyjnych przez zanieczyszczenia stałe (piasek, kamienie) niesione przez wody opadowe;
  • wzrostu zużycia energii elektrycznej w związku z koniecznością pompowania dodatkowej ilości wody deszczowej.

Dodatkowe obciążenie kanalizacji sanitarnej bezpośrednio wpływa na cenę odbioru ścieków sanitarnych dla wszystkich odbiorców.

W związku z powyższym, jeżeli w przypadku Państwa nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie trwale odłączyć urządzenia, odprowadzające wody opadowe oraz drenażowe od kanalizacji sanitarnej, uniemożliwiając tym samym spływanie tych wód do kolektorów sanitarnych.

Działając na podstawie ww. ustawy, Spółka PEKO w I kwartale 2023 r. rozpocznie systemowe kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.).

Kontrole nieruchomości przeprowadzane będą m.in. przy użyciu środków technicznych, dających możliwość stwierdzenia istnienia nielegalnych przyłączy nawet bez konieczności wejścia na teren tych nieruchomości.

Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, które nie zostaną przez właściciela posesji usunięte w wyznaczonym terminie wskazanym w protokole z kontroli, Spółka będzie zmuszona wypowiedzieć umowę na odbiór ścieków, a także odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej i kierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych, będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Źródło: www.pukpeko.pl