Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. informujemy, że na terenie województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 4 kwietnia do 8 lipca br.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 2000-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 2000-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej .
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi (osobie upoważnionej):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu
nie było możliwe.

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
a) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej.

3. Przedstawicielowi Wojskowego Komendantowi Uzupełnień:
a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy (nie dotyczy osób stawiających się na kwalifikację wojskową po raz kolejny);
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c) osoby które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową.

W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie prosimy niezwłocznie skontaktować się z Inspektorem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa tel. 58 660-43-36 / 664-928-121 w godzinach pracy Urzędu.

Na terenie administracyjnym Powiatu Puckiego funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska w terminie od 4 do 29 kwietnia 2022 r. (w godzinach 08.00 – 15.30).

Dla mężczyzn z gminy Kosakowo wyznaczono termin 4-6 kwietnia 2022 r. 

Miejsce stawiennictwa:
Powiatowa Komisja Lekarska w PUCKU
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Lipowa 3 c w Pucku

Wszelkie zapytania dotyczące kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Kosakowo należy kierować do Inspektora Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego pod numerami tel. 58 660-43-36 / 664-928-121 w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna:
• art. 32 ust.1-5 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021 poz.1 372 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz.U.2022.poz. 17)