Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „DĘBOGÓRZE”, zaliczana do najistotniejszych dla czystości wód Zatoki Gdańskiej obiektów, przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne z terenu Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i innych mniejszych, okolicznych miejscowości. Po zakończonej  rozbudowie i modernizacji spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych, dysponując jednocześnie kompleksową gospodarką osadową wraz ze spalarnią odwodnionych osadów ściekowych i własnym składowiskiem popiołu.

Oczyszczalnia została wybudowana i uruchomiona w latach 60-tych i w ciągu niemal 50 lat eksploatacji była rozbudowywana i modernizowana:

 • do roku 1993 oczyszczalnia pracowała jako mechaniczna;
 • w 1993 r. uruchomiono część biologiczną oczyszczalni z technologią klasycznego osadu czynnego, przy czym w roku 1995 wprowadzono chemiczne symultaniczne strącanie fosforu,  nie uzyskiwano redukcji związków azotu;
 • w 1997 r. uruchomiono reaktor biologiczny w technologii 4-fazowej,  dla którego założenia projektowe zgodne były z obowiązującymi wówczas standardami emisji.
 • Kolejna zmiana przepisów prawnych dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do wód dla azotu i fosforu (Nog.=10 mg/dm³, Pog.=1,0 mg/dm³) spowodowała podjęcie działań mających na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków do wielkości umożliwiającej ich spełnienie. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2005 i zakończyła 30.06.2009 r.

W ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 kontynuowane są prace związane z modernizacją ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze”. Zakres prac obejmuje m.in.:

 • budowę nowych komór fermentacyjnych – ZKF (3 szt.) w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;
 • budowę podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;
 • budowę/modernizację obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji odsiarczania biogazu;
 • budowę i przebudowę sieci i obiektów powiązanych technologicznie;
 • likwidację obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z instalacjami zewnętrznymi.

 W listopadzie Wykonawca przystąpił do prac rozruchowych składający się z poszczególnych etapów:

 • prób przedrozruchowych – które obejmowały przygotowanie do uruchomienia urządzeń
  i instalacji i przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie instrukcji dla potrzeb prób) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji;
 • prób rozruchowych w tym:                                                                                                                                                                                                      – mechanicznych – które obejmują przeprowadzenie prób ruchu maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania,                                                                                                                                                                                                                                – hydraulicznych – które obejmują ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnika obojętnego (woda, powietrze) z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych i/lub dynamicznych,                                                                                                                                – technologicznych – które obejmują ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnikiem docelowym (ścieki, osad itp.) z kontrolą ich pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiągnięciem gwarantowanych efektów technologicznych.

Aktualnie na budowie wykonywane są prace elewacyjne i dociepleniowe nowych komór fermentacyjnych (ZKF). Równolegle trwa przepompowywanie osadu z istniejących starych komór fermentacyjnych do nowej komory ZKF ob. 204/3. W dniu 15.12.2022 r. zostały pomyślnie zakończone próby szczelności (wodna i gazowa) drugiego z trzech zbiorników ZKF tj. obiektu 204/1. Kontynuowane są prace na ostatnim zbiorniku tj.  ob. 204/2 przygotowujące zbiornik do próby końcowej tj. próby szczelności.

Na budowie Wykonawca równolegle prowadzi prace rozbiórkowe obiektów przewidzianych do likwidacji. Trwają prace rozbiórkowe fundamentów ob. 209/A, B, C po strych zbiornikach buforowych osadu przefermentowanego.

Ponadto, w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 zakończono  realizację:

 • kontraktu pn.: ”Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej”. Umowa nr ZP/33/POIS-0023/2020 obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni Dębogórze.

Wykonano:

 • Wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę,
 • Dostawę i montaż konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej,
 • Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 375 W, w ilości 1.120 szt. wraz z optymalizatorami;
 • Dostawę i montaż 7 szt. inwerterów
 • WLZ do rozdzielni głównej budynku
 • Instalację uziemiającą
 • Instalację odgromową
 • Oświetlenie terenu instalacji i przystosowano do współpracy z systemami monitoringu wizyjnego
 • Układ rozliczeniowo-pomiarowy i przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie z warunkami przyłączenia
 • Rozruch całości instalacji fotowoltaicznej po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

Wartość zdania brutto to 2,3 mln zł. Moc całkowita wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi 420 kWp.

 • Zadania pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo” o wartości brutto 1,2 mln zł. Celem różnorodnych nasadzeń jest ograniczenie oddziaływania uciążliwych zapachów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków na środowisko.

Źródło: https://www.pewik.gdynia.pl/