W gminie Kosakowo w czasie letnich upałów dochodzi do sytuacji, w której mieszkańcy borykają się z problemem niskiego ciśnienia bądź braku bieżącej wody w kranie. Sytuacja ta ma nierozerwalny związek z pogodą. Gdy przychodzi fala upałów sięgających 30°C, obserwowany jest nawet trzykrotny wzrost zużycia wody w porównaniu do pozostałych dni.

Przykładowo, Mosty zużywają na co dzień ok. 250 m3/dobę, a w trakcie upałów ponad 700 m3/dobę. Sytuacja ta jest spowodowana zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę w celu podlewania przydomowej roślinności, napełnianiem basenów itp. Nie jest ona jednak identyczna w całej gminie. Takiego problemu nie obserwuje się w miejscach o przeważającej zabudowie wielorodzinnej. Zgłoszenia dotyczące braku wody w upalne dni dotyczą co do zasady trzech sołectw: Mosty, Kosakowo i Suchy Dwór.

Zgłoszenia dotyczące problemu z wodą często dochodzą z Mostów. Nie odnotowano w tamtejszej hydroforni jednak ani razu braku wody nawet przy największych upałach. Niestety tak duży rozbiór wody powoduje, że nie jest ona w stanie dopłynąć do najwyżej położonych części sołectwa. Modernizacja hydroforni w Mostach polegała na wymianie zbiorników filtrujących na większe, wybudowaniu zewnętrznego, retencyjnego zbiornika wody o pojemności V=100m3 oraz zamontowaniu zestawu pompowego II stopnia o większej wydajności. Przyniosło to wymierne skutki i w porównaniu do lat ubiegłych sytuacja z ciśnieniem wody w sieci się poprawiła. Podobna sytuacja panuje w Suchym Dworze, gdzie zapotrzebowanie na wodę przewyższa możliwości wydajności układu wodociągowego, czego skutkiem jest po pewnym czasie brak wody.

 

 

Do dziś z powodzeniem zakończona została modernizacja dwóch hydroforni: w Kosakowie oraz Mostach, a w trakcie realizacji jest modernizacja hydroforni w Suchym Dworze. Rok 2022 zakłada modernizację w Dębogórzu. Każda z nich to nie tylko poprawa parametrów wydajności, ale również lepsza jakość wody dostarczanej do mieszkańców. Poza wskazanymi inwestycjami gmina Kosakowo wykonała m.in. dodatkowy zbiornik retencyjny na ul. Słonecznikowej. W ciągu ostatnich lat wybudowane zostało nowe ujęcie wody w Dębogórzu oraz sieci wodociągowe i sanitarne w Mostach (ul. Cyprysowa, Liściasta, Rajska), Pogórzu (ul. Asnyka, Szymborskiej, Zapolskiej, Kownackiej), Suchym Dworze (ul. Reja). Obecnie trwają prace nad dokumentacją dla nowych ujęć wody w Kosakowie i Suchym Dworze, dzięki którym możliwe będzie wydobycie jej w większej ilości.

 

 

Wszystkie te działania są elementem długofalowej polityki inwestycyjnej w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie Kosakowo. Gmina planuje kolejne modernizacje polegające na wybudowaniu dodatkowych studni głębinowych, zwiększeniu możliwości wydobycia wody oraz budowie dodatkowych stacji podnoszenia ciśnienia. Po zwiększeniu możliwości wydobycia wody możliwe będzie wykonanie przebudowy głównych odcinków sieci wodociągowej, umożliwiając transport wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości. Niestety, proces ten jest bardzo czasochłonny i rozłożony na lata. Z podobnymi problemami gmina boryka się już od dłuższego czasu i dotychczas zostały podjęte stosowne kroki zmierzające ku całkowitemu rozwiązaniu opisywanych trudności. Pierwsze z nich miały miejsce już w 2018 r., kiedy to został przyjęty program inwestycyjny zakładający realizację rozwoju sieci: systematyczne zwiększanie jej zasięgu poprzez wykupy sieci i nowe inwestycje. Dotychczasowe nakłady finansowe w tym zakresie na przestrzeni lat 2018 – 2021 wyniosły 2,73 mln zł. Wszystko po to, by wraz z rozwojem gminy móc zapewnić dotychczasowym jej mieszkańcom stały dostęp do wody, a kolejnym możliwość przyłączenia do sieci.