W związku z pojawiającymi się informacjami o szkodach wyrządzonych w uprawach plonów rolnych przez dzikie zwierzęta na terenie gminy Kosakowo przedstawiamy informacje, z którymi warto się zapoznać w celu dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

Kwestie wynagradzania szkód przez  dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego wyrządzonych
w uprawach i płodach rolnych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny reguluje art.  46. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Zgodnie z art.  46. ust. 2  szacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód, oraz o ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. W gminie Kosakowo jest to Wojskowe Koło Łowieckie nr 350 „Jaźwiec”, ul. Morska 174, 81-209 Gdynia, tel. 58 623 16 13

Odszkodowanie wypłacane jest w zależności od rodzaju uprawy oraz wzrostu uprawy np.

– szkody na łąkach – koszt ziarna niezbędnego do obsiania zniszczonych powierzchni łąk + robocizna

– szkody w zbożu (po obsianiu) – koszt ziarna niezbędnego do obsiania zniszczonych powierzchni (na podstawie przedstawionych przez rolników faktur zakupu kwalifikowanych ziaren) + robocizna.

– szkody w zbożu lub innych uprawach (w późniejszych stadiach wzrostu) – wypłacana jest kwota na którą składa się: przewidywany plon ze zniszczonej powierzchni upraw [t] ( bierze się również pod uwagę wydajność przedstawionego na fakturach materiału siewnego) x cena za dany rodzaj uprawy  (GUS woj. Pomorskie)

Ponadto informujemy, iż gmina Kosakowo nie jest stroną w dochodzeniu odszkodowania, wszelkie kwestie z tym związane należy zgłaszać do ww. podmiotu.